-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

تعطیلی130 کارخانۀ تولیدی وتجارتی درهرات


منابع خبری داخلی گزارش می دهند که ظرف یک سال اخیر به تعداد 139 کارخانۀ تولیدی وبازرگانی درهرات از کارافتاده اند.
کارشناسان گفته اندکه علت اصلی این امر، اعلام خروج احتمالی نیروهای خارجی از افغانستان وفقدان نظارت لازم بر روند واردات وتأمین امکانات برای سرمایه گذاران خصوصی خوانده شده است. ادارۀ سرمایه گذاری های خصوصی – آیسا- درکابل با تأیید رکود درفعالیت های تجارتی گفته است که اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان سکتورخصوصی را با نوعی شوک روبه رو کرده است.
خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت درتماس با بی بی سی گفت که مسایل دیگری ازجمله مذاکرات غیرشفاف با مخالفان حکومت افغانستان، عدم حمایۀ دولت ازسکتورخصوصی اقتصاد، آدم ربایی ها و محاصرۀ اقتصادی ازمسیرکشورهای همسایه نیز درکاهش رونق سرمایه گذاری نقش داشته است.یک منبع دیگر می گوید که ادامۀ بحران کابل بانک، اعتماد صاحبان سکتورخصوصی را نسبت به وضع مالی درکشور بی اعتماد کرده وهرکس کوشش می کند سرمایه های خود را از کشورخارج کنند.