-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

سفرهای چند نوبتی ومشکوک سفیرایران به غزنی

اطلاعات ایران ضمن آن که درمعاملۀ «قطر» مشارکت دارند، با دولت افغانستان نیزنقش غم شریک بازی می کنند.سفیرایران این بار به طورآشکار به نمایندگی از حکومت افغانستان دربرابرامریکا ابراز نظر کرد. وی گفت: 
در حاشیه قرار گرفتن افغانستان در مذاکرات "قطر" توطئه علیه این کشور است.
مالکی در پاسخ به پرسشی در مورد ایجاد دفتر طالبان در "قطر" اظهار داشت: ما به این‏‌گونه توطئه‏‌ها مشکوک هستیم، زیرا در حاشیه قراردادن دولت و ملت افغانستان در روند گفت‌وگوهای صلح آمریکایی‏‌ها را گرفتار خواهد کرد و جفایی است که متوجه ملت مسلمان می‏‌شود.
سفیرایران درباره این که قبل از گشایش دفترطالبان درقطر، آیا درمورد تأسیس دفتر طالبان درتهران با مقامات کابل مشورت هایی انجام داده بودند ویا خیر، سخنی نگفت. اما با توجه به نزدیکی های اطلاعاتی وسیاسی ایران با بخش عمدۀ حکومت کابل، گشایش دفترطالبان درتهران به اثر تفاهم با حکومت افغانستان بدون اطلاع امریکا صورت گرفته بود. ایران از مشی حکومت کابل برای آشتی ونزدیکی با طالبان که بتواند علیه اهداف امریکایی قراربگیرد، هماره حمایت کرده است.
سفیرایران این سخنان را درغزنی ابراز کرد؛ جایی که از چندی به این سو، شبکه های جاسوسی ایران به بهانۀ بازسازی آبدات تاریخی غزنی به منطقه وارد شده وطبق اطلاع درصدد ایجاد اجماع علمای مذهبی برای مقابله با نیروهای پولندی درغزنی هستند. فعالان استخباراتی که درسفر با مالکی درغزنی همراه بودند، اوضاع وشرایط وبسترسازی کارهای استخباراتی وسازماندهی حملات برضد نیروهای خارجی درآن ولایت را تحت بررسی قرارداده اند.
غزنی شاهرگ اکمالاتی نیروهای ناتو ومسیرحیاتی است که کابل را با قندهاروولایات غربی پیوند می زند. جاسوسان ایرانی ازچندی به این سعی دارند که علمای احساساتی غزنی اعم ازشیعه وسنی را برضد انعقاد پیمان راهبردی افغانستان وامریکا تنظیم وسازماندهی کند. رفت وآمد شبکه های جاسوسی این بار تحت نام بازدید وبررسی از جریان بازسازی ساحات باستانی غزنی صورت می گیرد.
اگرچه کانال های امنیت ملی از ردگیری جاسوسان که خیلی راحت دریک قطار موترها به آن منطقه می روند، عاجز است ویا روی  دلایلی نمی تواند آنان را دنبال کند؛ اما استخبارات بین المللی چترنظارتی قدرتمندی درمنطقه دارند واین بار نیز پول های اپراتیفی ایران به هدر می رود.