-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

برداشتن زودهنگام سنگ «مسئولیت» امنیتی بی خطر نیست


اتاق خبروتحلیل
رئیس جمهور کرزی درسفرش به پاریس به همتای فرانسه یی وعدۀ انتقال وظایف امنیتی زودهنگام حتی قبل از شروع سال 2014 داد. بربنیاد خبرنامۀ دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری، وی گفت حکومت افغانستان در سال جاری پس از ماه مارچ مسئولیت های امنیتی ولایت کاپیسا را از نیروهای فرانسوی به نیروهای امنیتی افغان انتقال می نماید.
این امتیازی بود که آقای کرزی به نیکولا سرکوزی داد وقرار است نیروهای فرانسه یی به زودی از کاپیسا بیرون شوندو اصطلاح عاصی بماند ودوزخ.
جایگزینی نیروهای افغان با این سرعتی که درانجام است، به معنی اکمال فنی وتجهیزاتی ارتش نیست. دو روز پیش، والی بلخ نسبت به اهمال نیروهای خارجی درزمینه تجهیز ارتش درشمال هشدار داد وهمچنان اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی درجلال آباد، از «وخامت» اوضاع یاد آوری کرد. درحالی که هزاران قوماندان خود سردرگوشه وکنار کشور سرگرم حفظ امپراطوری های کوچک زوروارعاب بالای مردم هستند وطالبان درصحنه حضور دارند، برداشتن زودهنگام سنگ مسئولیت های امنیتی بسیار خطرناک است وتلخی ندامت درکام تیم حاکم خواهد ریخت.
مطابق این معاهده دوستی و همکاری، فرانسه در عرصه های دفاع و امنیت، زراعت، انکشاف دهات، صحت، معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و باستان شناسی، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، ساختار های زیربنایی، اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت به کمک و همکاری خویش به افغانستان ادامه می دهد.
گفتنی است که معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و فرانسه برای مدت 20 سال قابل اعتبار است.