-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

گروه «انشعابی» طالبان درمذاکرات عربستان
به نظر می رسد که هدف اصلی سفر وزیرخارجه پاکستان به کابل، سازماندهی مذاکرات در عربستان با شرکت مولوی سید آغا معتصم، نمایندگان حکومت کابل وهیأت آی ،اس، آی خواهد بود. مذاکره کابل واسلام آباد در عربستان با یک  گروه از مخالفان ملاعمر رهبرطالبان صورت خواهد گرفت. این فرکسیون طالبان تحت نظارت مستقیم آی، اس، ای قرار دارد واخیراً پاکستان تصمیم دارد بعد از تیره شدن مناسبات بین پاکستان وامریکا و شروع پروژۀ «مذاکرات قطر» روی این گروه سرمایه گذاری کرده وآن را درنقطۀ مقابل طالبان ملاعمر قراردهد.


هدف این است تا نشان داده شود که گروه مذاکره کننده درقطر، صلاحیت کاملی درجهت تمثیل ارادۀ کل اعضای طالبان را ندارند.
به همین سبب ، گروه مذاکره کننده تحت رهبری مولوی معتصم تا کنون از روی یک محاسبۀ دقیق، تحت یک نام جداگانه ورسمی اشتهار داده نشده اما این گروه یک بخش انشعابی طالبان است که از ملاعمر فرمان نمی برند واز چندی به این سو از سوی پاکستان به حیث یک ذخیرۀ سیاسی جهت کاربرد درمواقع مناسب مورد توجه و سازمان دهی قرار گرفته است.
پاکستان درتلاش برای تشکیل اجماع منطقه یی به هدف دستیابی به ابتکارات اصلی صلح وجنگ با طالبان، لازم دیده است که حکومت کابل را که از مذاکرات مخفی بین طالبان وامریکا درقطر به شدت سرخورده شده است، نیز درجبهۀ جدید «بازی با قعطۀ طالبان» شریک کند.
حکومت افغانستان بلافاصله ازین تصمیم پاکستان استقبال کرده و سعی دارد با وارد شدن درصحنۀ جدید مانورسیاسی در نقطۀ مقابل «مذاکرات قطر» راه را برای بهره برداری خود فراهم کند تا از حذف کامل حکومت ازتعاملات درمراحل بعدی جلوگیری کند.
پاکستان به طورسنتی درعرصۀ بهره برداری ازگروه های «مجاهدین» وسپس «طالبان» به منظورتأمین منافع خودش از تجارب وزیرکی های معینی برخوردار است و با توسل به هرشیوۀ ممکن، امتیازات مورد انتظار خود را از امریکا حصول می دارد؛ اما این که از حکومت کابل از ورود شتاب زده به گرداب «تقابل» چه سودی را به دست خواهد آورد، یک پرسش مشخص است.
متکی به تجارب گذشته، می توان احتمال داد که اگرقرارباشد درمذاکرات جناح ملاعمردرتبانی با امریکا پیشرفت های اساسی حاصل آید، وامریکا درنیمۀ راه امتیازات مورد نظر پاکستان، ایران وعربستان را نیز مورد ملاحظه قرار دهد وروی یک میکانیزم جدید نزدیکی هایی به وجود بیاید، جایگاه حکومت کابل درین چنین تعاملات، درکجا خواهد بود؟