-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

مذاکره با طالبان درعربستان خبر «ضد واقعیت» استمذاکره با طالبان درعربستان سرگرم سازی دولت افغانستان است.
رها شدن این خبردرامواج رسانه ها، سرگرم سازی وتسکین کوتاه مدت حکومت کابل است که تا پیدایش نخستین نتایج تعیین کننده از مذاکرات مخفی قطر، دست به اقداماتی ضد توازن کنونی نزند.
طرح مذاکره تیم کابل با طالبان صرفاً یک خیالبافی ضد واقعیت نیست، واقعیت تراشی های کاذبانه است که هدف ازآن، انحراف اذهان عمومی از تغییردیدگاه جامعه بین المللی نسبت به نحوۀ برخورد با طرف های بحران است.


آیا به راستی، تغییردیدگاه قدرت های بزرگ نسبت به حل بحران کنونی، آنقدر شکل جدی به خود یافته است که طالبان را به جای تیم کابل به ارگ هدایت خواهند کرد؟
این چنین برداشت ها هم به نوبۀ خود، ضدواقعیت اند. نکتۀ جالب این است که اخیراً انجنیریوسف پشتون ازمشاوران همرازرئیس جمهور، درگفت وگو با رادیو آزادی صراحت داد که این امریکا نیست که برخورد خود را نسبت به بحران افغانستان تغییرداده است؛ درواقع، حکومت افغانستان دیدگاه خود را دربرخورد با «مخالفان دولت» تغییر داده است.
اما اصل قضیه این است که تیم کابل پس از موضع گیری امریکا درآستانۀ ظهوربارک اوباما درقدرت، احساس خطرکرد وازآن زمان تا حال، کلیه موضع گیری های خود را درجهت مقابله با «اهداف مبهم وخطرناک» امریکا تنظیم کرده است.
واقعیت جدید این است که جناح تصمیم گیر طالبان درتماس های تازه شروع شدۀ دپلوماتیک، ممکن است درچندین جهت مانور بدهد؛ زیرا روند مقدماتی درمذاکرات قطربسیاردشوار، پرچالش وزمان گیر است. درین مدت، پیش بینی شده است که نگهداشتن دولت افغانستان درعقب اتاق های مذاکره میان طالبان وامریکا، به احساسات ناشکیبایی وتقابل های جدی تازه دامن می زند ومهم تر این که رسوایی رسانه یی روزانه درین باره، افکارعمومی درافغانستان ومنطقه را بیش از پیش صدمه خواهد زد.
 برخی گمانه زنی می کنند که پاکستان نیز مانند تیم قدرت درکابل ازپروسۀ مذاکرات سری درقطر به دور نگهداشته شده وامریکا قصد دارد برای پیروزی اهداف استراتیژیک خود درحوزۀ افغانستان ومنطقه، نیروی تأثیرگذار طالبان را از دسترس پاکستان وافغانستان خارج کند. تا جایی که رگه های اطلاعاتی از کانال اصلی به وسیلۀ ارتباطات شخصی برخی کارشناسان به بیرون درز می کند؛ این طور به نظر می رسد که پاکستان، ایران، ترکیه وعربستان سعودی درسطوح ارتباطات منطقه یی، ازجرئیات آن چه دراتاق های مذاکره می گذرد ویا گذشته است، به طورکامل اطلاع دارند ورایزنی های مداوم با نمایندگان این کشورها همچنان ادامه دارد.