-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

-- کشمکش بین کابل وامریکا تشدید شده است --

گل رحمن قاضی رئیس کمسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی افغانستان گفت:
«قوت های بین المللی سبب نقض قانون اساسی شده که ماده 4 قانون اساسی را نه تنها نقض کرده اند بلکه زیر سوال برده اند. به همین ترتیب ماده 5 قانون اساسی را و حتی ماده 57 قانون اساسی را و سایر مواد قانون اساسی از طرف همکاران بین المللی افغانستان نقض شده است.»
اما آقای قاضی از شکست وریخت داخلی دردستگاه دولت وفساد عظیم وهیولایی میان مقامات که درمخالفت صریح با مفاد قوانین جاری افغانستان قرار دارد، یک کلمه هم چیزی نگفت.

آقای قاضی ادعا علیه نیروهای خارجی را دقیقاً بعد ازمشورت با سران تیم حاکم برزبان آورد.
حکومت قیاس می کند که با این رفتارمی تواند علیه جامعه جهانی افکارعمومی را بسیج کند. سران حکومت به جای آن که درجهت اصلاح اداره، تأمین عدالت وتحقق قانون به وسیله ارکان حکومتی وهزاران مأمور متخلف درمرکزوولایات، از نام قانون تعیین تکلیف کند، نیروهای خارجی را هدف می گیرد.
این اقدامات جز تشدید تنش بین کابل وجامعه بین الملل نتیجه یی دیگرندارد. جامعه جهانی هنوز به مرحله یی نرسیده است تا ضربات نهایی فلج کننده را برتیم حاکم چند صدنفری درحکومت افغانستان وارد بیاورد. این کار تازه آغاز شده است. اقدامات حکومت به هیچ وجه نمی تواند راه چاره حساب شود. جالب این است که قانون اساسی که گل رحمن قاضی سنگ رعایت آن را برسینه می زند، به اثرکمک همین خارجی ها به تصویب رسید وهمین خارجی ها فشارهای خود را دو چندان کرده اند تا سران حکومتی، برای ازمیان برداشتن دزدی وفساد وبی نظمی، به قانون اساسی کشورشان وفادار باشند!
حکومت از شروع مذاکره مخفی امریکا با طالبان عصبانی است وممکن است درآینده نیز دست به یک رشته اقدامات تبلیغاتی علیه جامعه بین المللی بزند.