-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

گلبدین حکمتیاراگر تسلیم شود، یک فرد عادی است

عبدالهادی ارغندیوال رهبر«حزب اسلامی» جدا شده از حزب تحت رهبری حکمتیار درگفت وگو با روزنامه آرمان ملی گفته است که اگر گلبدين حکمتيار به کابل بيايد، وى بايد اجدا از «حزب اسلامی» فعالیت داشته باشد. عبدالهادى ارغنديوال در گفتگوى ويژه با يک تلويزيون خصوصى گفت، مشکلى در رهبرى حزب اسلامى وجود ندارد و اگر افراد دخيل در درگيرى هاى مسلحانه به شمول گلبدين حکمتيار از جنگ دست بردارند از سوى اعضاى حزب اسلامى به حيث افراد عادى گروه پذيرفته خواهند شد.

آقاى ارغنديوال افزود، چون حزب اسلامى افغانستان به رهبرى من در وزارت عدليه افغانستان ثبت و راجستر است، بر بنياد قانون هيچ حزب ديگر نمى تواند به اين نام و نشان خود را در وزارت عدليه ثبت کند و در صورتى که حزب اسلامى به رهبرى حکمتيار با پروسۀ صلح مى پيوندد، اين حزب وى را به حيث اعضاى عادى حزب پذيرفته مى تواند.
آقاى ارغنديوال رئيس حزب اسلامى افغانستان که در عين حـال وزير اقتصاد در کابينه آقاى کرزى کار مى کند گفت، جنگجويان مسلح در گروگان هستند و اگر در قطر ويا در کدام کشور ديگر دفتر براى آنان باز شود جلو گروگان گيرى آنان گرفته خواهد شد.
اين اظهارات آقاى ارغنديوال در حـالى صورت مى گيرد که گروه طالبان در حـال حاضر در کشور قطر دفترى را براى خود ايجاد کرده اند و از اين راه مذاکرات با دولت امريکا آغاز را کرده اند، اما گلبدين حکمتيار و حزب اسلامى افغانستان هنوز کدام آدرس مشخص براى مذاکرات ندارند.
گفته هاى آقاى ارغنديوال را شمارى از آگاهان مسايل سياسى، يک نيرنگ سياسى مى دانند و به گفتۀ آنان، ارغنديوال نه تنها حزب اسلامى را در افغانستان رسميت داده است، بل مى خواهد راه را براى مذاکرات اين حزب با امريکايى ها و ساير کشور هاى اروپايى باز نمايد.
احمد سعيدى آگاه مسايل سياسى در رابطه به آرمان ملى گفت، پس از آن که گروه طالبان قدرت سياسى در کشور را با همکارى نيروهاى بيگانه تصاحب کردند، حزب اسلامى افغانستان به رهبرى حکمتيار راه فرار را بر قرار ترجيح داد و گاهى در پاکستان و گاهى هم در ايران براى خويش جايى براى بود و باش انتخاب مى کرد، اما امروز که دولت افغانستان و جامعه جهانى براى رسيدن به صلح در افغانستان دروازه هاى مذاکرات را باز نگهداشته اند، آقاى ارغنديوال نماينده اين حزب نه تنها در ظاهر به رسم انشعاب حزب اسلامى افغانستان را ادارات دولت افغانستان رسميت داد، بل مى خواهد با اين ترفند دفترى در يکى از کشور هاى عربى براى حزب اسلامى باز کند تا از اين طريق در داخل کشور خود و در خارج از کشور ساير اعضاى برجستۀ اين حزب شامل مذاکرات صلح افغانستان شوند.
آقاى سعيدى افزود، هم اکنون شمارى از اعضاى اين حزب که در ظاهر خود را انشعاب يافته از حزب اسلامى افغانستان به رهبرى حکمتيار مى دانند خود را در شاهرگ هاى دولت جا زده و مى خواهند اين حزب مرده را زنده ساخته و اطفالى که از اين حزب تولد شده اند آنان را به پايۀ بلوغ برسانند.
به گفتۀ آقاى سعيدى، عبدالهادى ارغنديوال حزب اسلامى افغانستان را ايجاد و خود را به کرسى وزارت اقتصاد رساند، خالد فاروقى حزب اسلامى افغانستان را ايجاد و آنرا رسميت داد، آقاى وحيدالله سباوون که زمانى معاون حکمتيار بود امروز در داخل افغانستان حزب اسلامى افغانستان را ايجاد، آن را رسمى ساخته و خود را در پهلوى آقاى کرزى در ارگ رياست جمهورى رساند.
به گفتۀ آقاى سعيدى، اشاعۀ رسميت بخشيدن حزب اسلامى افغانستان تحت رهبرى حکمتيار توسط شاخه هاى آن به مصرف رياست دفتر آقاى کرزى و تلويزيون خصوصى رئيس دفتر رياست جمهورى صورت مى گيرد.