-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

درخواست خروج زودهنگام نیروهای خارجی، کنترول انتخابات بعدی ریاست جمهوری درغیاب جامعه جهانی است

ارسال زیگنال خطریرای امنیت شهرکابل از آدرس کاخ الیزه درپاریس
بیشتر روزنامه های داخلی نیز به همین موضوع توجه کرده اند. بانگ خروج پیش هنگام از کاخ الیزه بلند شد و رئیس جمهور کرزی، این درخواست را رساتر از نیکولا سرکوزی بلند کرد. آیا این قضیه برای ناتو وامریکا قابل قبول خواهد بود؟  هدف رئیس جمهور به نمایندگی از تیم قدرت درکابل از طرح خروج پیش هنگام نیروهای خارجی چه است؟ گزارش های دقیقی از مرکز قدرت دردست است که تیم کوچک رهبران جهادی فیصله کرده و به رئیس جمهور مشورت داده اند که تا وقتی نیروهای خارجی درافغانستان حضور داشته باشند، انتخابات ریاست جمهوری بعدی با جنجال های رسانه یی و اپوزیسیون تراشی زیادی مواجه خواهد بود.
چون تیم قدرت به رهبری مارشال فهیم وخلیلی و «مشاوران» کرزی حاضر به «انتقال قدرت» به شکل مسالمت آمیز به نمایندگان انتخابی مردم نیستند، حضور ناتو وامریکا را خللی برای خویش حساب می کنند. 
اگراعلام خروج زودهنگام فرانسه ازمیدان جنگ افغانستان برای سارکوزی یک مانور انتخاباتی حساب می شود، تصدیق وتکراررسمی این مسأله از سوی رئیس جمهورافغانستان نیز یک مانور مقدماتی برای زمینه سازی جهت حفظ قدرت وحفظ وضع وضع موجود به نفع یک تیم اقلیت است که هم با مردم درگیر است و هم با جامعه جهانی به شمشیربازی  مشغول است. 

درهمین حال، مقابله با فیصلۀ «شخصی» رئیس جمهور درارتباط با یک امرحیاتی برای مردم افغانستان مقاومت وایرادگیری روشنفکران شروع شده است. روزنامه ی خدمتگار در مطلبی به نقل از شماری از کارشناسان افغان، عجله در اجرای برنامه ی انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان را نادرست خوانده است.

روزنامه از تصمیم حکومت فرانسه نیز انتقاد کرده که به نوشته ی روزنامه می خواهد مسوولیت تامین امنیت کاپیسا را در ماه مارچ آینده یعنی پیش از وقت تعیین شده به نیروهای افغان بسپارد.

به نوشته ی روزنامه، در حال حاضر طالبان در چندین ولسوالی این ولایت فعالیت دارند.

روزنامه در ادامه می نویسد، اگر نیروهای فرانسه یی مسوولیت تامین امنیت این ولایت را به نیروهای افغان بسپارند، به نوشته  روزنامه، این کار کابل را با تهدید مواجه خواهد ساخت.

روزنامه ی ملی باور در مطلبی به احتمال خروج پیش از وقت نیروهای فرانسه یی  از افغانستان توجه کرده است.

نویسنده ی مطلب می نویسد که رییس جمهور فرانسه تصمیم دارد تا پلان اش را در مورد خروج پیش از وقت نیروهای فرانسه یی از افغانستان در نشست آینده ی ناتو تشریح کند.

به باور نویسنده، نیکولاس سرکوزی گفته است، در این مورد با بارک اوباما  نیز صحبت کرده است.

روزنامه نوشته است، حکومت فرانسه به این باور است که اگر مسوولیت تامین امنیت در ولایت کاپیسا به زودی از نیروهای فرانسه یی به نیروهای افغان سپرده شود، در این صورت زمینه ی خروج سربازان فرانسه یی از افغانستان فراهم می گردد.

روزنامه ی محور مساله ی خروج زود هنگام نیروهای فرانسه یی از افغانستان را به انتخابات فرانسه مرتبط دانسته و نوشته است، این همه فقط بخاطر انتخاب یک شخص صورت می گیرد.

روزنامه نوشته است، در مورد جنگ جاری در افغانستان میان جامعه ی بین المللی و حکومت افغانستان قراردادی موجود نیست و به نوشته ی روزنامه، همین مساله سبب شده تا فرانسه در مورد تنها گذاشتن افغانستان و خروج سربازان اش از این کشور تصمیم بگیرد.