-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

ائتلاف ملی: با مذاکرات طالبان وامریکا درقطرمخالفیم


سیدآقا فاضل سانچارگی سخنگوی «ائتلاف ملی افغانستان» رسماً اعلام کرد که ائتلاف ملی با مذاکرۀ امریکا وطالبان درقطر به طورجدی مخالف است.
سانچارکی که شب گذشته دربرنامۀ تلویزیونی «گفتمان» شبکۀ «طلوع» صحبت می کرد افزود که تماس های مخفی میان امریکا وطالبان شفاف نیست ورهبری ائتلاف ملی به زودی، اعتراض خود را رسماً درین باره به حکومت قطر مطرح خواهد کرد.
ائتلاف ملی پیش ازین جلسات مخفی درقطر را با قاطعیت رد نکرده و برسبیل احتیاط، نسبت به انجام مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بود.
درین حال از جریان نشست های خصوصی وغیررسانه یی رهبران ائتلاف ملی و دیگرمخالفان سیاسی حکومت که نسبت به شروع مذاکره رسمی بین امریکا و طالبان مظنون هستند، خبرمی رسد که رهبران اپوزیسیون درصدد راه اندازی اجماع برای مقابله با عواقب مذاکره امریکا با طالبان اند. مخالفت ائتلاف ملی با مذاکرات قطر نشان می دهد که پروژۀ قطر قرار نیست تا رهبران وبازمانده های «تنظیم ها» را که درده سال اخیر دررئوس قدرت قرارداشته اند به عنوان یک طرف سیاسی قضیۀ افغانستان درطورمحاسبۀ خود شامل کند. به نظرمی رسد که پروژۀ سیاسی مذاکرات قطر، به تدریج شرایط تازه یی را برای  ایجاد جریان های جدید سیاسی از درون احزاب و«تنظیم ها» فراهم خواهد کرد.