-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

ازنظر حکمتیار، مانع عمده درشمال، استاد عطا محمد نور است

نوشتۀ احمد سعیدی
هرچند مذاکره ومصالحه حکمتیار قبل ازين که هدفمندانه ،دلسوزانه ویا پایان دادن به معضلات جاری کشور باشد بیشتر ناشیانه وآزمندانه است یعنی حرص باز ماندن از کاروان مصالحه ومذاکره که امريکا با طالبان آغاز کرده ، موازی با آن مذاکرات پیدا وپنهان نماينده گان رسمی وغیر رسمی حزب اسلامی با سران امريکايی وکاخ شینان قصر ریاست جمهوری در گوشه وکنار خبر ساز شده است.
اين که حکمیتار بر خلاف اعلاميه های قبلی که خروج نیرو های خارجی را شرط مذاکره گذاشته بود حـالا از پیشرفت مذاکره وتوافقات نسبی صحبت مي کند به نظر مي رسد وي زمان امتیاز گرفتن را خوب میداند یعنی وقتي که حکومت کابل در مذاکرات قطر در حاشیه قرار داده مي شود حکمتیار می خواهد این کمبود را جبران کند.
نمائی از چهرۀ افغانی حکمتیار: طوري که از رسانه ها شنیده مي شود آمد وشد هيأت احزب اسلامی به کابل در زمانی شتاب بیشتر گرفته که تیم ارگ از مذاکرات دو به دو امريکا وطالبان در قطر نگران بوده بر افغانی بودن مذاکرات ومصالحه تأکید دارند، درین میان حزب اسلامی خواسته به حکومت کابل نشان دهد که ما وابسته به غرب نبوده مستقیم با کابل ویا افغان هاى خود وارد مذاکره ومعامله مي شويم وبدین ترتیب کمبود ناشی از بی اعتنايي طالبان وامريکارا جبران کند.
این در حـالیست که سه هفته قبل سخنگوی حزب بنام قریب الرحمن سعید که سال هاى جنگ خانمان سوز وویرانگر کابل صدایش گوش وروان مردم را می آزارد، بار دیگر از ناروی فریاد کشید که نماينده گان حزب اسلامی با امريکايي ها وسران حکومت کابل مذاکرات مفیدی را انجام دادند اما وقتی امريکايي ها آآغاز مذاکرات با طالبان را انکار کردند شخص دیگری بنام هارون زرغون سخنگوی مغاره نشین حزب اسلامی مذاکره با حکومت کابل را رد کرد، از همانجا پیدا بود که این سیاست شکسته وریخته ازحزب هیچ بر نامه منظم برای دنبال کردن پالیسی های صلح سود مند ومفید ندارد بلکه ناظر اوضاع اند اگر طالبان یک قدم پیش گذاشتند ایشان هم سر وکله شان در کوچه های کابل پدیدار است والا دوباره همان غر وفش وجنگ تا شکست قطعی خارجی ها وسقوط نظام.
طرح های کهنه وصدای نو:
طرح هايي که در سایت های انترنتی به حکمتیار نسبت داده مي شود همه به سال های دهۀ شصت وهفتاد بر مي گردد طرح های مشکوک وغیر عملی واما اين که چرا ایشان ویا مخالفان بیشتر علاقه دارند با سران ناتو واستخبارات امريکا مذاکره کنند داراي چندین انگیزه است.اول بزرگ نمائی، دوم اين که در مذاکرات با خارجی ها همیشه ابتکار بدست استخبارات پاکستان است یعنی نسبت عدم پختگی سیاسی باید پاکستان طراح وپلانگذار باشد مثل سال هاى دوران جهاد واشغال افغانستان توسط روس ها.حـالا هم همان شرايط وهمان ترانه هاست. این درامه در زمان روس ها نیز مطرح بود که سر نوشت افغانستان به کجا رسید حـالا هم می خواهند همین درامه را تکرار کنند با تفاوت اين که اینبار طرف اصلی یک حرکت است وآن هم طالبان .
ثالثاً التهاب وسوزش که حکمتیار وحامد کرزی را بی قرار ساخته تحولات اخیر کشور است که در نقش جبهه ملی ویا ائتلاف وسیع وملی شکل یافته وحکومت را به چالش واداشته وحـال این گروه ها به حکومت کابل اظهار اخلاص نموده نشان مي دهند آماده تقابل با هر حرکتی اند که برای حکومت یک چلنج باشد وحکومت هم سعی مي کند مخالفان خویش را با این حرکت های نمایشی وبی نتیجه تهدید که گویا حزب اسلامی در کنارش هست ومی تواند منحیث هم پیمان بالقوه در آینده با مخالفان مقابله کند. خوب حزب اسلامی هم شرايط را نازک وناخن حکومت را افگار یافته تلاش دارد امتیازات بیشتر را بگیرد، امتیازات کم نظر ونهایت با اهمیت.
بلخ اوج آرزوی حکمیتار:
از آنجايی که حکمیتار داراي هیچ نوع پایگاه مردمی در جنوب وغرب کشور نیست تلاش مي کند در شمـال کشور برای خود محلي را دست وپا کند واینبار زمینه مساعد تر است. استاد ربانی رهبر جمعیت به شهادت رسیده، جمعیت اسلامی که عمده ترین حزب قوی و حریف حکمتیار بود در حـال حاضر بدون لیدر شيپ است. روی این اصل حکمتیار فکر مي کند پايگاه جمعیت بلخ و استاد عطا برای رشد حزب اسلامی معانی اصلی است میکوشند تا استاد عطا دیگر آن نیرو مندی و جرأت گذشته را از دست بدهد آن وقت میدان برای آقای حکمتیار خالی می شود.
آقاي حکمتياردر حال حاِضر حريف اصلي مرد ميدان استاد عطا محمد والي بلخ را مي داند. به اين تصور است که با موجوديت استاد عطا در بلخ،حزب اسلامي در اين ولايت جايگاه و مکان هرگز نمي توان پيدا کند. در قدم اول مي کوشد توسط حکومت مرکزي استاد عطا را از ولايت بلخ خلع قدرت کند، يا مهره هايي که بتواند به استاد عطا در بلخ مشکل ايجاد کند، براي آنان وظايفي را تدارک ديده اند.
در طول دوران جهاد، يگانه حزبي که با حزب اسلامي مقابله مي کرد،جمعيت اسلامي بود، بعد از شهادت استاد رباني اين حزب تا کنون نتوانسته ليدرشيپي را تعيين نمايد، يگانه تشويش حکمتيار از استاد عطامحمد نور است. اگر حکمتيار بتواند آقاي نور را از شمـال از سر راه بردارد، آن وقت ميدان براي آقاي حکمتيار خيلي وسيع مي بود وبه آرمان ديرينه خود مي رسيد.
مذاکرات حکمتيار با دولت آقاي کرزي در حـال حاضر به خاطر پست ولايت بلخ است نه بخاطر مقام ديگري.