-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

برای مقابله با خطرات پس از 2014 آماده شویم


این احتمال وجود دارد که موج تغییرات ریشه یی، ناگاه قبل از فرارسیدن سال 2014 سراسرکشور را فرا بگیرد. قید کردن دفاع ومقابله دربرابر خطرات طالبان به پس ازسال 2014 می تواند نوعی اغفال اطلاعاتی وسیاسی باشد.احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان درمجلس یاد بود از قیام سوم حوت 1358 گفت:

ما باید برای مقابله با خطرات پس ازسال 2014 آماده باشیم. منظور آقای مسعود آمادگی گروه های  مجاهدین به هدف ایجاد دیواردفاعی دربرابر تهاجمات طالبان است. به نظرمی رسد که وی ودیگرمقام های ارشد که دردولت آقای کرزی کرسی های بلند را کارکرده اند، اکنون ازآیندۀ خویش بیمناک گشته اند. 
این احتمال وجود دارد که موج تغییرات ریشه یی، ناگاه قبل از فرارسیدن سال 2014 سراسرکشور را فرا بگیرد. قید کردن دفاع ومقابله دربرابر خطرات طالبان به پس ازسال 2014 می تواند نوعی اغفال اطلاعاتی وسیاسی باشد.
وی افزود:

« طالبان به حیث یک گروه ایدولوژیک هنوز هم از قوت لازم برخوردار است.
ما به این عقیده هستیم تا زمانی که یک گروه مزدور و وابسته به استخبارات کشور خارجی، خود را از زیر تسلط و حاکمیت کشور که او پاکستان است، دور نسازد و خود اش مستقلانه نتواند که تصمیم بگیرد، هیچ وقتی نمی تواند در برنامه های صلح کشور ما نقش برجسته را بازی کند.»
اتهام زنی گروه های معاند درافغانستان یک امر معمولی است وهریک، دیگری را وابسته به کشورخارجی قلمداد می کنند.
درحالی که گفت وگوی صلح با طالبان درسرلوحۀ رفتار سیاسی محافل سیاسی، دولت وگروه های تنظیمی قراردارد، احمد ضیاء مسعود مخالفت شدید اش را با اجرای گفتگو ها با طالبان ابراز کرد.
 اما ل داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی گفت که در گفتگو های صلح باید تمام جناح ها در افغانستان دخیل باشند:

« هیچ نوع برنامه صلح بدون شمولیت مردم افغانستان، اپوزسیون سیاسی و جامعه مدنی که از آرمان های مردم افغانستان حمایت می کند، در هیچ جای به نتیجه نمی رسد.»
طالبان به طورکل از گفت وگو با دولت کابل، وگروه های متشکل از تنظیم ها احترازمی کنند. به نظرمی رسد که این موقف طالبان، برنگرانی وعصبیت گروه ها افزوده است.