-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

جنایت طالبان هم اهانت به اسلام است

در برخى از رسانه هاى تصويرى، جاسوسان خارجى ها با احساسات کاذب زير نام دفاع از دين، مردم را به قيام و شورش دعوت کردند، در حالى که آنها جاسوسان معلوم الحـال اند و نقاب اسلام دوستى را به روى خود کشيده اند.


روزنامۀ آرمان ملی نوشت: به قول برخى از متفکران جهان، ايمان يا باور هاى دينى با شخصيت انسان چنان عجين مى شود که اهانت به باور هاى دينى، اهانت به خود شخص ديندار تلقى مى شود. اما ايمان با علم آدمى تفاوت دارد، ممکن است ما به تيورى هاى علمى باور داشته باشيم، اما اگر به اين نظريه يا تيورى ها اهانت شود، انسان را نمى گزد و آزرده نمى سازد، زيرا علم آدمى ذهن را اشباع مى کند، اما ميان ايمان آدمى و شخصيت او جدايى به حد اقل مى رسد. به همين منظور است که اهانت به ايمان و باور هاى دينى انسان ها، پذيرفتنى نيست و با واکنش تند آنها مقابل مى شود. در حادثۀ بگرام مبنى بر آتش زدن قرآن کريم و اوراق کتاب هاى دينى که اگر عمداً و آگاهانه صورت گرفته باشد، اهانت به ايمان مسلمان ها است و اين جنايت، وجدان هر مسلمان را جريحه دار مى سازد و انسان را مى آزارد. به دنبـال حادثۀ بگرام شمارى از مردم در مرکز و ولايت هاى کشور واکنش شان را بروز دادند و دست به تظاهرات عمدتاً خشونت آميز زدند. اگر اين واکنش ها و تظاهرات مسالمت آميز مى بود، مردم هم از آن استقبـال مى کردند، اما با تأسف از چنين حوادث بيشتر استفاده هاى سياسى و جنايى صورت مى گيرد و ابزارى مى شود در دست گروه هاى افراطى چون طالب و القاعده. در تظاهراتى که زير نام اهانت به قرآنکريم صورت گرفت، شاهراه ها براى مدتى مسدود گرديدند و به برخى از تأسيسات ملکى و شخصى خسارات زياد وارد شد. و از سوى دشمنان مردم افغانستان تلاش صورت گرفت که نظم اجتماع مختل شود تا گروه مغرض بتوانند دست به چور و چپـاول و دارايى هاى عامه بزنند.
در برخى از رسانه هاى تصويرى، جاسوسان خارجى ها با احساسات کاذب زير نام دفاع از دين، مردم را به قيام و شورش دعوت کردند، در حالى که آنها جاسوسان معلوم الحـال اند و نقاب اسلام دوستى را به روى خود کشيده اند.
اين حق قانونى مردم مسلمان کشور است که در برابر اهانت به مقدسات شان واکنش نشان بدهند و آن را پيگيرى کنند، اما نگذارند تا جهال و مزدوران پاکستانى از اين حادثه سوء استفاده کنند و از آن بهره ببرند زيرا طالبان با عملکرد غير انسانى و اسلامى شان بزرگترين اهانت را نسبت به دين اسلام روا داشته و به حيثيت اين دين که پيامش محبت است در سطح جهانى ضربه وارد مى کنند.
ما باور داريم آن شبکه هايى که آتش زدن پاره هاى قرآنکريم را دستور مى دهند، طالبان را هم هدايت و کارگردانى مى کنند تا گردن انسان ها را جدا کنند و باز آن را توجيه شرعى نمايند.
فقط روز چهارشنبه سوم حوت طالبان گردن يک خبرنگار را از تنش جدا کردند و اين جنايت را عمل شرعى تلقى نمودند که اين عمل بزرگترين اهانت و جنايت در حق اسلام است که بايد با واکنش جدى علماى دين و مردم واقع شود.
ما در حالى که سوزانيدن کتب دينى در بگرام را شديداً محکوم مى کنيم و خواهان مجازات عاملان آن مى باشيم از هموطنان خود مى خواهيم، اجازه ندهند تا طالبان مزدور و جاسوسان خارجى ها در ميان شان نفوذ کنند و از احساسات پاک دينى شان سوء استفاده نمايند.