-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

انگلیس جنگ افزارهای خود را به اردوی ملی افغان تحویل نمی دهد
فلیپ هاموند وزیردفاع انگلیس گفته است که کشورش درتماس با قزاقستان وازبکستان قراردارد تا راه زمینی برای انتقال تمامی جنگ افزارهای ارتش انگلیس درافغانستان ازطریق آسیای میانه فراهم شود.
درخبرگفته شده است که ارزش تجهیزات وجنگ افزارهای ارتش انگلیس به میلیارد ها دالرمی رسد. این تصمیم امیدواری دولت افغانستان درمورد واگذاری تسلیحات ارتش های خارجی به اردوی ملی نوپا را کمرنگ کرده است.
هیچیک ازقدرت های اروپایی تا هنوز نگفته اند که درصورت خروج، آیا جنگ افزارهای شان را به اردوی ملی افغان تحویل خواهند داد. این درحالی است که اردوی ملی از نظرتجهیزات نظامی ولجستیکی درسطح پایین قرار داردوتعهدات جهان درمورد مجهزسازی این اردو به سرنرسیده است. گمان می رود که اعلام انتقال تمامی جنگ افزارهای نظامی از افغانستان جزئی از فشارهای روانی بالای تیم حاکم برکابل باشد که با جامعۀ جهانی درتقابل قراردارد.