-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

بحث پیمان استراتیژیک درمذاکرات قطر

براساس دریافت های تازه، آمریکا تلاش دارد درمسأله امضای پیمان استراتیژیک، ابتداء توافق طالبان را به دست آورد.


گزارش های تازه از کانال های نزدیک به طالبان حاکی اند که امریکا متوجه این نکته شده است که امضای پیمان استراتیژیک بدون جلب موافقت طالبان از لحاظ عملی با خطراتی همراه بوده و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
بنا برین امریکا درک می کند که قبل ازهمه دربحث پیمان استراتیژیک میان کابل وواشنگتن، کسب رضایت گروه طالبان حتمی است.
احمد وحید مژده آگاه به مسایل طالبان، معتقد است که  امضای پیمان استراتژیک با حکومت افغانستان، از یک سو، منجر به خروج طالبان از گفت‌وگوهای صلح می‌شود و از سویی دیگر امضای این پیمان بدون تأیید طالبان، در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
وی می گوید: آمریکا با افکار عمومی بازی می‌کند و در تلاش است تا نشان‌دهد که زمینه برای انعقاد پیمان استراتژیک مناسب نیست، زیرا اکنون دریافته است که امضای این پیمان بدون تأیید طالبان جنبه عملی به خود نخواهد گرفت.
درحالی که همزمان با ورود طالبان به صحنۀ مذاکرات مستقیم سیاسی با امریکا، روحیۀ دولت ائتلافی درکابل را تحت تأثیرقرارداده، مقامات واشنگتن درموقعیت دو راهی قرارگرفته اند که طالبان را به حیث گزینۀ اصلی «شریک استراتیژیک» درنظربگیرند ویا آن که با قطع مذاکرات قطر، بازهم درمسیرادامۀ جنگ درحرکت شوند. امریکا ازمیان طالبان وحکومت کابل باید یکی را انتخاب کنند. تا کنون نتایج قطعی نشان می دهد که امریکا به تجربه دریافته است که روی دولت کابل بنا به مشکلات داخلی، بی نظمی، فساد واگیرو فرورفته درنفوذ دسته های «ستون پنجم» ضد غرب، نمی توان به حیث شریک مطمئن حساب کرد.
دولت آقای کرزی با درک این واقعیت، ناگزیر به مقابله با تهدید ها وفشارهای غرب روی آورده است و ازخروج آن ها حمایت می کند. اما خروج امریکا ازافغانستان، بی تردید یک باردیگر جنگ داخلی را قوت بخشیده وامکان آن که قدرت به دست طالبان بیفتد، قوی تراست.
به همین علت، امریکا ازامضای پیمان استراتیژیک با دولت کابل تحاشی می ورزد ومنتظرزمان مساعد است. بنا به تحلیل آقای مژده، اگرامریکا پیمان استراتیژیک با کابل امضاء کند، بخش کوچک نیروهای باقی ماندۀ آن کشور درپایگاه های نظامی ممکن است ازسوی طالبان مورد حملات کمرشکن وخطرناک قراربگیرند که کار دفاع را مشکل بسازد.
به عقیده مژده، حلال اصلی مشکل آمریکا، طالبان است، نه دولت افغانستان.
وی با اشاره به این که جلب نظر طالبان آخرین امید آمریکا است، افزود: آمریکا در تلاش است که قبل از امضای قرارداد استراتژیک با کابل، مهر تأئید طالبان را اخذ کند.
به نظر این آگاه امور، طالبان هیچ گاهی چنین چیزی را نخواهند پذیرفت.
وی می گوید: آمریکا زمینه‌سازی می‌کند تا با طالبان کنار آید.