-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

گوانتامو های کوچک درمکروریان سوم کابلدر حالى که وزارت امور داخله، شهردارى کابل و رياست حفظ محيط زيست در تلاش آن اند تا جاده هاى عمومى، پياده رو ها و محلات عبور و مرور باشنده گان شهر از وجود دست فروشان، تبنگى ها، کراچى ها و موانع ديگر پاک گردد، باشنده گان مکروريان سوم شکايت دارند که شمارى از زورمندان و وابسته گان به مقامات دولت پياده رو ها و پارک هاى سبز تفريحى را به خاطر توقف وسايط و موتر هاى شان با چوکات هاى فلزى و کانتينر ها بند ساخته اند.
احمد بشير باشنده مکروريان سوم به آرمان ملى گفت، متأسفانه يکى از اعضاى مجلس نماينده گان در بلاک 152 اپارتمانى را خريدارى کرده و همزمان به آن محلى را که مالک قبلى براى توقف موترش با فلز چوکات نموده بود اين عضو پارلمان آن را نيز تصاحب نموده و به گفتۀ خودش آن را نيز خريدارى نموده و با بازسازى گاراژ، پارک سبز تفريحى را به کلى مسدود ساخته است.
از سويى هم معاون شهردارى ولايت هلمند که در همين ساحه زنده گى دارد، پارک سبز تفريحى را با جا به جايى يک کانتينر مسدود ساخته است.
به گفتۀ باشنده گان محل، امروز بلاک هاى 152 و 156 به زندان گوانتانامو تبديل شده و شمارى از باشنده گان آن، اين دو بلاک را با سيم خاردار احاطه نموده اند که با اين کار چهرۀ ظاهرى اپارتمان ها به کلى تغيير کرده است.
انجينير محمد شفيع قيصارى رئيس تصدى حفظ و مراقبت مکروريان ها به آرمان ملى گفت، بيشترين ساحات سبز و جاده هاى پياده رو توسط زورمندان مسدود گرديده است، بر اساس هدايت شهردار کابل و معين خدمات شهرى شهردارى کابل پيشنهادى غرض جمع آورى اين کانتينر ها و گاراژ ها ترتيب گرديده و کميسيون پاک کارى جاده ها به زودى کار پاک کارى ساحات سبز و پارک هاى تفريحى از وجود اين موانع را در مکروريان هاى اول، دوم و سوم آغاز مى کند.