-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۱۰, چهارشنبه

نگرانی رهبری طالبان از خطرات سازش با امریکا

یک منبع قریب به طالبان درتماس با «اتاق خبروتحلیل» گفت که رهبری طالبان درزمینۀ مصالحه ویا معامله با امریکا درموقعیت دشواری قرار دارند که کمترین اشتباه می تواند، امکانات شبکه های انتحاری فدایی را از طالبان جدا کند. منبع توضیح داد:

اگرطالبان حضور یک سرباز امریکایی درافغانستان را درمعاملۀ سری بپذیرند، تحریک طالبان از درون فروخواهد پاشید. وی گفت فدائیان وانتحاری ها ستون فقرات قدرت عملیاتی طالبان هستند و سازش با امریکا می تواند این نیرو را از طالبان جدا کند که درآن صورت، طالبان قدرت خود را از دست خواهد داد.
منبع مذکور امکان سازش پنهان بین امریکا وطالبان را تکذیب کرد وگفت:
پاکستان به عنوان عقبه وبستر حفاظت ازطالبان با حضور امریکا درافغانستان به شدت مخالف است و درین باره هرگزحاضر به معامله نخواهد بود.
وی ادامه داد:
جنرال اسد درانی از سران آی،اس، آی به مولوی شهاب الدین دلاور عضو ارشد مذاکره کنندۀ طالبان با فرستاده های امریکایی گفته است که دشمنان امریکا درمنطقه وپاکستان به مراتب بیشتر ازدوستان آن کشور درمصئونیت به سرخواهند برد. این سخن به معنای آن است که هواداران معامله با امریکا ازین پس درهیچ جایی امنیت جانی نخواهند داشت.
گزارش همچنان درین باره حاکی است که جنرالان پاکستانی به خصوص جنرال حمیدگل دررأس گروه های مبارزه با امریکا قرارگرفته وگسترۀ مقابله خود با امریکا را از پاکستان تا افغانستان به وجود آورده اند.
مصاحبه کننده درخصوص احتمال امضای پیمان استراتیژیک کابل وواشنگتن به طورمشخص گفت:
امریکا مایل است مسأله پیمان استراتیژیک را ابتداء با سران طالبان حل کند وسپس با جوانب دیگروارد مذاکره نهایی شود.