-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

تظاهرکننده گان، جنايت را با جنايت پاسخ مي دهند


نوشته: عبدالقدیرعلم
نگیزۀ استفتاء فعلی را ماجرای چند دقیقه زنده گي در مسجد تشکیل میدهد که نخست منحیث مقدمه حضور خواننده گان محترم پیشکش مي گردد. روز جمعه بیست وچهارم فبروری 2012 طبق عادت جهت ادای نماز جمعه به مسجد رفتم البته مسجدي که نزدیک خانۀ ماست از اهل مغرب ویا مراکش است که مردم شان با مذهب حنفی چندان آشنايی ندارند، روز های اول آنها که بعدا ز ادای دو رکعت نماز جمعه بیرون میشدند ما مشغول ادای چهار تا شش رکعت سنت می شدیم از ما می پرسیدند چه مي کنيد؟
می گفتیم سنت می خوانیم، بجواب ما میگفتند همان کسي که سنت را بجا گذاشته توصیه فرموده که سنت ها در خانه ادا شود نه در مسجد وآخر گفتیم ما حنفی مذهب هستیم باید همینجا، سر تکان داده بیرون می شدند. سر انجام ما با آنها وآنها با ما عادت کردند خلاصه اصل ماجرا را که دلیل برای استفتاء از علمای کرام گردیده حضور شما عزیزان به عرض میرسانم.
بروز جمعه بعد از ادای نماز کما کان نزد امام مسجد رفتم و بعد از احـوال پرسی به امام گفتم دیدید این امريکايي هاى جنایتکار باز به قرآنکریم اهانت کرد ند ونسخه های قرآنکریم را سوختاندند که باعث قیام وتظاهرات سر تا سری در افغانستان شد؟ بیدرنگ برایم گفت، امريکايي ها لفظ وخط را سوختاندندوشما معنی واحکام را، ازین حاضر جوابی ملا خوشم نیامد گفتم ما چه کردیم ؟
گفت منظورم شخص شما نیستید ولی افغان ها هم جنایت را با جنایت پاسخ مي دهند که کار خوبی نیست باز پرسید، امريکايي ها قصداً چنین کاری را انجام داده اند ویا سهواً؟ گفتم امريکائی هارا نمي شناسيد که ضد اسلام اند وچندین بار این کار را کرده اند گفت روز قبل در تلویزیون الجزیره دیدم که امريکايي ها ازین اشتباه غیر عمدی عساکر خود معذرت خواسته اند اما افغان ها به زدن وکندن ادامه مي دهند.گفتم شما ازین عمل امريکايي ها نا راحت نشدید؟ در پاسخ گفت، از رفتار مردم افغانستان که با کشتن وخونریزی وچور وچپاول احکام ومعنی قرآن را لگد مـال کرده اند نا راحت ترم واز من پرسید شما با نسخه های قرآن که ده ها سال قبل چاپ شده وحـالا مندرس وپوسیده است چه مي کنيد؟
پرسیدم شما چه مي کنيد؟ گفت سابق به خاطري که زیر پای نشود به خاکستر تبدیلش مي کرديم وحـالا دوباره به فابریکه میرود ازوی کاغذ مي سازند وقرآن نو چاپ مي کنيم وشما هم به جای این اعتراض وآشوب امريکارا وادار بسازید برای شما یک ميليون قرآن با کاغذ زیبا وخط خوانا چاپ کند قرآن که با سوختن چند نسخه گم نمي شود کمی از عقل کار بگیرید!. وقتي که دید نا راحت شدم گفته نا راحت نشو من شما افغان هارا خوب می شناسم من هم در جهاد با افغان ها بودم در جاجی میدان قرار گاه داشتم.
یک حرف را فراموش نکن رهبران افغان ها مزد وثمره جهاد را وقت جهاد مي گيرند بعد از جهاد هیچ بر نامه ندارند و اگر افغان ها هزار سال جهاد هم بکنند باز هم بی مهمان نمي شوند یا انگلیس است ویا روس ویا امريکا ویا چنین .شما از دست خارجی ها خلاصی ندارید چون رهبران شما از خارجی ها مزد مي گيرند. جهاد شما هم با جهاد پیامبر فرق دارد وگفت: یک وقت مجاهدین سلاح وتجهيزات را آوردند به پاره چنار فروختند من نا راحت شدم گفتم پیغمبر(ص) گفته خیانت به اندازۀ یک خر ما در مـال غنیمت موجب آتش دوزخ مي شود وشما بی اجازۀ امیر تان سلاح ها وتانک هارا می فروشید ؟
برایم خندیدند وگفتند(وروره امیر ممیر نشته..)حـالا هم شما رئیس جمهور را انتخاب کرده اید با وی بیعت کرده اید بگذارید او وحکومتش با امريکائی ها گپ بزند وتصفیه حساب کند وحدیث خواند که (من بایع اماما فاتاه صفقة یده وثمرة قلبه فلیطیعه إن استطاع)حـالا شما رئیس جمهور متخب دارید فرصت دهید تا او با دوستان و دشمنان شما صحبت کند واگر امر تظاهرات وقیام داد باز قیام کنید این کار های خود سر شما ثواب ندارد. آیا شما برای این موارد هیچ قانونی ندارید؟ که سوختن قرآن قصداً ویا سهواً ویا عذر خواستن چه حکم دارد همه چیز را مردم باید فیصله کنند؟ راستی دلم گرفت و زور نداشتم که چند سلی نثار رویش کنم سر انجام باوی خدا حافظی کردم وآمدم خانه ولی بیقرار بودم.
وقتی به خانه آمدم به خاطر کاهش نا راحتی گوشی را گرفتم ما جرای مسجد رابا یک دوستم که تحصیلات عالی دینی رااز جامعه أم القراء سعودی داشت، به وی باز گو کردم این دوستم با خوی وخصلت افغانی به سیاست تماس گرفت و گفت : برادر خدا میداند پشت این قضیه دست کی هست. امريکاست ،حامد کرزی است،ایران وپاکستان، طالبان وحکمتیار یا کسی دیگر!؟
گفتم خوب حـالا فايدۀ امريکا و حامد کرزی با راه اندازی این درامه خطر ناک وپر تلفات چه هست؟ گفت مسأله سیاست است واحساسات پاک افغان ها .باز گفت گرچه مسأله سوختاندن قرآن در سعودی عادی است چون آنها به چیز های که به دست انسان ساخته شود هیچ حرمت وقدسیت قايل نیستند مي گويند قرآن های کهنه را می سوزانیم وچندین نسخه دیگه زیبا تر ومقبول تر چاپ مي کنيم واین لفظ وکاغذ از آسمان نیامده که مقدس باشد قرآن همان وحی الهی با احکامش است واما جلد وکاغذ وخط را همین انسان ها ساخته وحـالا هم مي سازند واگر کهنه هارا نه سوزانند مجبور به زباله دان بیاندازند که خوب نیست شاید امريکايي ها با دیدن این وضع در سعودی وکویت .باز پرسیدم این حرف هارا به افغانستان هم میگوئی ؟گفت نخیر سرم را مار گزیده که خودرا به بلا بیاندازم.
ببین مولانا فضل الرحمن رهبر طالبان افغانستان وپاکستان است در پاکستان دستمـال زرد به سر می بندد ودختر خودش به امريکا تحصیل مي کند ودر پاکستان همه دختر ها سر لوچ درس میخواننداما وقتی به افغانستان بیاید از ترس شاگردان خود لنگی می پوشد ورفتن دختران را به مکتب حرام اعلام مي کند لذا ما هم در افغانستان گذاره خودرا مي کنيم.. خوب همین پارلمانی افغانستان که بی جهت وغیر مسؤولانه اعلان جهاد مي کند آیا درین موارد کدام قانون را پاس کرده اند که مرتکبین این جنایت در پرتو آن مجازات شوند.؟.خوب این دیالوگ وگفتگو من را واداشت تا در مورد مسائل ذیل از علمای کرام استفتاء نمایم. علمای محترم ومفتیان کرام لطفاً حکم شرعی وقانونی مسايل ذیل را توضیح فر مائید؟
1- حکم سوختاندن قرآن کریم چیست؟ اگر قصداً باشد چیست؟ اگر سهواً ویا اشتباهی باشد ویا اگر کهنه شده باشد به خاطر مصلحت که زیر پا نشود آنرا بسوزانند ویا به کاغذ دیگر تبدیلش کنند؟با دلايل شرعی بیان فرمائید.
2- عقد پیمان استراتیژیک میان رئیس حکومت اسلامی وکشور های غیر اسلامی جواز دارد ویا خیر؟
3- در مادۀ سوم قانون اساسی آمده است:(در افغانستان هیچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.) ودر ماده سی وچهارم همین قانون امده است (:آزادی بیان از تعرض مصون است) آیا این بند مادۀ قانون اساسی با اصل امر معروف ونهی منکر در اسلام مغایرت دارد ویا خیر؟
4- امسال ماه مبارک رمضان با روز های بلند سال مصادف است ودر قسمت های از کشور های ناروی وفنلند ویا نیم کرۀ قطب شما ل وجنوب تاریکی وجود ندارد در چنین فصل وقت نماز وروزه چگونه تنظیم مي شود؟ یعنی خیط ابیض واسود برای آغاز روزه وجود ندارد.
5- تلفاتي که از اثر تظاهرات متوجه جان ومـال مردم مي گردد عبادت است ویا جنایت؟آیا افغانستان برای همچو موارد قانونی را پیشبینی کرده یا خیر؟ اگر کدام قانون وجود نداشته باشد فتوای علماء درین مورد چه هست؟
از علمای محترم دین ودانشمندان گرامی صمیمانه تقاضا مینمایم تا با در نظر داشت توهمات وسهل انگاری های زمان در مورد مقدسات واعتقادات مسلمانان فتوای شرعی صادر فر مایند تا هرکس تکلیف خودرا بهتر درک کند.