-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

کشورغرقه درخون، با کلکسیونی از دپلومات های سمارقی!


 حاشیه یی بر«وندبازان» دپلوماتیک درسفارت افغانستان- واشنگتن


برای کمترکسی معلوم است که این همه دپلومات های بی ریشه وسمارقی در ده سال اخیراز کجا روییدند؟ آنانی که بدیهی ترین اطلاعات لازم از اوضاع کشورومنطقه ومسایل حقوق بین الدول ندارند، ازنام ملتی دردمند ومحتاج به همیاری وفاداری، به اصطلاح «کارخود را جورمی کنند» وبه باقی مسایل کاری ندارند.
از حاشیه روی درین فشرده درمی گذریم. حالا نخبه زاده ها ومعامله گران ( به هرقیمت) اعتباروامکانات وحثیت ملی مملکت ومردم قربانی داده را بین خود تقسیم کرده ودر نهان خانه های «غنیمتی» به جان هم می افتند وترفند ها می بافند تا جای دیگری را بگیرند و کیف کنند. این غائلۀ مکروه وتأسف بار در وزارت خارجه دربدترین اشکال آن بروز می کند. ازحمید صدیق گرفته تا دیگران، ازهمه اولتر درتملق وحتی معاملاتی از جنس «آنچنانی» دپلوم ها دارند تا موفق شده اند جایی دردستگاه سرگردان دپلوماتیک کشوری فررورفته درتلاطم وبدبیاری، برای خود دست وپا کنند و به اصطلاح خود شان« پیسه جور» کنند.
هنوز نمی توان گفت که این کاروان نرادان وقوادان آخرش به کجا خواهد رفت اما همه چال یکدیگررا می دانند وبرای کنترول رقبای «جیفه های غنیمتی» دست آویزهایی تافته وبافته اند که برای «زدن» یکدیگر، هرازچند گاه سری به کابل می زنند. درین میان آن چه درسفارت افغانستان درواشنگتن اتفاق افتاد، شمه یی از کارناوال پس پرده است. هارون الکو اکلیل حکیمی را به چالش کشیده است. اکلیل حکیمی ازهمان اختراعات «نظام سازی» پس از کنفرانس بن است که سروکله اش پیدا شد اما درگیرودار «پیسه جورکدن» ها موفقیت هایی هم داشته است. این شخص یکی از متعصب ترین موجوداتی است که تا کنون به حیث تولید یک مقطع دشوارتاریخ، ظاهرشده است. ولی ایشان دوسیۀ فساد مشترک درکمیسیون اصلاحات اداری ( با دکترمشاهد) درسارنوالی دارد. فقط دست معجزات خواهد توانست درآن فراموش خانه های اسناد خیانت، رخنه اندازد. دوسیۀ دیگردر سفارت چین دارد واز جمع ریزه درشت های سفارت درواشنگتن که هریک آنتن های «نظام سازان» مستقر درکابل اند، کارنامه های تدوین شدۀ او را به مرکز گزارش کرده اند؛ اما دوران دوران همین جنس «خدمتکاران» است وهیچ کسی دست شان را برای هیچ خیانتی نمی گیرد.
فقط چوب خداوند است که صدا ندارد وبی هیچ واسطه یی برفرق سرنوشت آن ها اگرفرود بیاید، که خوب واگر نیاید، نوش جان شان.
جامعۀ جهانی بخش بزرگی ازین خرابی ها را به دوش دارد. ولی تیم تنظیمی- تکنوکرات که علی رغم ازدواج «بیدلانه» درکنارهم زیست می کنند، عامل اصلی افتضاح دپلوماتیک درین برهۀ تاریخ کشور است.
قابل یاد آوری است که هارون الکو پس ازبرخورد فزیکی با سفیرو مدافعان وی درواشنگتن مغضوب کسانی قرار گرفته اند که نزد پدر هارون، دوسیه های کلانی دارند. این مسابقه تازه شروع شده است.