-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

شبکه های جاسوسی درعقب تظاهرات سنگرگرفته اندمحور
روزنامه ی محور آنچه را به روز شنبه در وزارت داخله ی افغانستان پیش آمد، یک فاجعه خوانده است.

روزنامه پرسیده است، زمانی که دو تبعه ی خارجی در داخل وزارت داخله به قتل می رسند، آیا رییس جمهور، وزیران، والیان و وکیلان مردم در شورای ملی مصوون اند؟

روزنامه به این پرسش پاسخ منفی داده و در ادامه وقوع حادثه ی دیروز در وزارت داخله را برای حلقات استخبارات منطقه تشویق کننده توصیف کرده است.

روزنامه می نویسد، مخالفان مسلح پس از زحمت اندک می توانند در صفوف نیروهای افغان رخنه کنند.

روزنامه نوشته است، با توجه به این مساله، استخبارات منطقه زمینه ی نفوذ طالبان را در ارگان های امنیتی افغانستان مساعد ساخته و به وسیله ی افراد شان حوادث خونین به بار می آورند.

به نوشته ی روزنامه، وقوع حوادث نظیر رویداد دیروز در وزارت داخله، سرنوشت نیروهای افغان را که روی آن در کنفرانس شیکاگو بحث هایی صورت خواهد گرفت، متاثر می سازد.

روزنامه از حکومت افغانستان خواسته است تا در رهبری نهاد های امنیتی تغییرات عمده بیآورد.

روزنامه به حکومت پیشنهاد کرده که استخبارات کشور را موظف بسازد تا از نفوذ مخالفان در صفوف نیروهای امنیتی کشور جلوگیری کند.

سرنوشت
بخشی از صفحه ی امروز روزنامه ی سرنوشت به رویداد دیروز در وزارت داخله اختصاص یافته است.

به نوشته ی روزنامه، مسوولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفته و گفته اند، این اقدام تلافی جویانه را در اعتراض به بی حرمتی به قرآن کریم در پایگاه بگرام انجام داده اند.

روزنامه می نویسد، پس از وقوع این حادثه ناتو تمام مشاوران اش را از وزارت های افغانستان فراخوانده است.

روزنامه به نقل از جنرال جان آلن قوماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو  نوشته است، این اقدام را به هدف مصوونیت مشاوران خارجی در افغانستان انجام داده اند.

ملی باور
روزنامه ی ملی باور در مطلبی نوشته که اعتراضات در عکس العمل به بی حرمتی به قرآن کریم در افغانستان، نه تنها افغان ها را بلکه خارجی ها را نیز متضرر ساخته است.

اشاره ی روزنامه به کشته شدن دو مشاور خارجی وزارت داخله و قتل دو سرباز امریکایی در ولایت ننگرهار است.

به نوشته ی روزنامه، حملاتی که در جریان تظاهرات روز های اخیر بر شماری از دفاتر خارجی در افغانستان صورت گرفتند، کار و فعالیت آنها را نیز متوقف ساخته اند.

خدمتگار
روزنامه ی خدمتگار نوشته که در عقب تظاهرات خشونت آمیز در افغانستان حلقاتی مغرض دست دارند.

به نوشته ی روزنامه، در نتیجه ی این تظاهرات خود افغان ها صدمه می بیننند.

روزنامه نوشته است، تظاهرات مردم افغانستان عمدتاً به وسیله ی حلقات استخباراتی به خشونت کشانیده می شوند که به نوشته ی روزنامه، این کار پیامد های منفی برای مردم افغانستان در قبال خواهد داشت.