-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

انتحاری های کوچک با رئیس جمهورشوخی می کنند!
  انتحاری کوچک دوباره درقندهار به دام افتاد.
، او چندی پیش با جمعی از اندیوالان خود حین اجرای عملیات انتحاری گرفتار شده بود اما بنا به فرمان رئیس جمهور افغانستان ، با توجه به پالیسی جاری دربرابر مخالفان، به ارگ مهمان شدند وپس از نازونوازش صحیح وسلامت به شبکه های طالبان تحویل داده شده بودند. حتی رئیس جمهور ترتیبی داده بودکه انتحاری های صغیر به ترکیه فرستاده شوند و تحصیلات عالی خود را انجام دهند. اما انتحاری های کوچک وشوخ، سیاست آقای کرزی را به شوخی گرفتند ودوباره به مدارس پاکستان «هجرت» کردند واخیراً با جمع دیگری از اندیوالان خویش، همراه با واسکت های انتحاری وقول وقرار محکم تر ازپیش به قندهارآمده بودند که دو باره از سوی امنیت ملی گرفتار شدند.