-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

رسانه های غربی ساز بی اعتمادی می زنند
وال ستریت جورنال می نویسد که خارج ساختن مشاوران از ادارات دولتی افغانستان نه تنها اینکه دولت این کشور را به کمبودی متخصصین روبرو می سازد بلکه این پیام را هم می رساند که جامعهء بین المللی اعتماد و باور خود به یک حکومت را که برای ساختن آن در ده سال گذشته ده ها ملیارد دالر مصرف کرده است، از دست می دهد.

روزنامهء واشنگتن پوست هم به ارتباط خروج مشاورین از ادارات دولتی افغانستان می نویسد: با اینکه اکثریت بخش همکاری مشاوران امریکایی و مقامات افغان در حال حاضر متوقف ساخته شده و علی رغم اینکه فراخواندن مشاوران از ادارات دولتی موقت می باشد، ولی باز هم روشن نیست که باور و اعتماد میان عساکر امریکایی و عساکر افغان چگونه دوباره احیا شود.

یک افسر نظامی که به حیث مشاور در کابل کار می کند به روزنامه گفته است تهدید هنوز هم بیشتر از حالت عادی می باشد و وضعیت به زودی به حالت سابق بر نخواهد گشت.

او گفت، وقتیکه مشاوران به وزارت خانه ها برگردند برخی ایشان نه مثل سابق مدت شش تا ده ساعت در آنجا کار کنند بلکه امکان دارد برای نوبت کاری کوتاه تری در آنجا بمانند.