-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

جرمن ها وفرانسه ای ها تمام اداره های افغانستان را ترک کرده اند

حوادث اخیر نشان می دهد که موقعیت جامعۀ بین المللی تا چه حدی درافغانستان لرزان وبی ثبات است.


آلمان دیروز گفت، در حالیکه تظاهرات خونین به دلیل سوختاندن قرآنکریم در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد، تمام کارمندان ملی و بین المللی اشرا از وزارتخانه های مختلف افغانستان خارج نموده است.

وزیر همکاری های بین المللی آلمان درک نیبیل دیروز ابراز داشت، این تصمیم یک اقدام مسوولانه و احتیاطی بوده است. وزارت خارجه فرانسه هم دیروز گفت، تمام کارمندان سفارتش در کابل و هم مشاورین ملکی خود از تمام نهادهای افغانستان را موقتاً کشیده است.

ناتو و بریتانیا هم به روز شنبه اعلان کردند، به دنبال کشته شدن دو منصبدار امریکایی در مقر وزارت داخله افغانستان، تمام کارمندان شان را از ارگان های دولتی  آن کشور خارج می کنند.