-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

دیدارهای اپراتیفی سفیرایران با مارشال فهیم وخلیلی


جنگ برسرسقوط سوریه وپروژۀ صلح با طالبان در«قطر»، مراکزاطلاعاتی برون مرزی ایران را به مرحلۀ جدید عملیاتی کردن برنامه های سری وارد کرده است. این درحالی است که ایران، قبل ازرسانه یی شدن بازی سیاسی درقطر، مرکزسیاسی طالبان را درتهران گشوده بود.
تحلیل ها نشان می دهند که با سقوط سوریه، مأموریت بین المللی قطعاً راه خود را به سوی «تهران» خواهد گشود. ازهمین رو، جنگ ایران وامریکا ازسوریه آغاز شده است وایران قصد دارد جبهۀ جدید ضد امریکایی را ازحوزۀ افغانستان وپاکستان بازکند. سفارت ایران درکابل برای اجرای پلان جدید، به یک مرکزاضطراری- عملیاتی تبدیل شده است.
بربنیاد اطلاعات از مراجع امنیتی وافراد نزدیک به دولت، سفیرایران درکابل دکترفداحسین مالکی اخیراً دردیدارهای جداگانه با مارشال فهیم واستاد کریم خلیلی، تصریح کرده است که اوضاع دراطراف افغانستان روزتا روز به زیان حکومت افغانستان درحال انکشاف است. وی یافته های استخبارات ایران دربارۀ حوادث پنهان را نه درلفاف ادبیات دپلوماتیک بلکه با لهجۀ آشکار به مقامات دولتی ابلاغ کرده است.
ملاقات های سفیرایران با مقامات عالیه نشان می دهد که وی درقالب بررسی همه جانبۀ اوضاع پیرامون افغانستان، سعی دارد مقامات کابل را به اقداماتی پیشدستانه علیه امریکا وادار کند.
یک منبع نزدیک به مقامات، جزئیات مذاکرات را «بسیارمهم» عنوان کرد وگفت که سفیرایران تلاش دارد مارشال فهیم واستاد خلیلی را قانع کند که امریکا درصدد راه اندازی یک توطئه خطرناک علیه آن هاست و ممکن است روزی برسد که غافلگیر شوند وازقدرت برانداخته شوند.
گزارش می افزاید؛ در دیدار ها، تحلیل اداره های اطلاعاتی ایران از وضع افغانستان به مارشال فهیم ارایه شد؛ این تحلیل درواقع چیزی بیشتر از انتقال یک پیام هشدار سفیر ایران به مقاماتی است که درفهرست ادارۀ اطلاعات ایران، اسامی آنان این گونه قید شده است: « متحدان جمهوری اسلامی ایران درکشورافغانستان»
ایرانی ها ظاهراً وقت را مناسب تشخیص داده اند که با بهره گیری از انزوای حکومت کابل وبالاگیری نگرانی ها ازروند مذاکره پرابهام درقطر، بیلانس موضع گیری حکومت افغانستان را به نفع ایران تغییر دهند. البته این مساله یی است که برای منافع افغانستان بسیارخطرناک خواهد بود.
برخی حلقاتی ازداخل سفارت که با شماری از مقامات وسط پایه وغیرحکومتی رابطه دارند به طورآشکار از ضرورت اتحاد نیروهای «مسلمان» علیه «دسایس» خارجی سخن می گویند وتأمین اتحاد بین سه کشور منطقه، ایران، پاکستان وافغانستان دربرابردست اندازی های خارجی، را ضرورت «جهان اسلام» قلمداد می کنند. این افراد مدعی اند که مقامات ازجمله فهیم وخلیلی با سیاست جمهوری اسلامی ایران همسویی نشان داده اند. این گونه آوازه سازی ها می تواند جزء محاسبات پیچیدۀ شبکه های اطلاعاتی ایران درکابل باشد تا چشم انداز بی اعتمادی میان ارکان حکومت ومتحدان بین المللی را بیش ازین تیره وتار جلوه دهند.
شبکه های ایرانی از توافق با مارشال فهیم وخلیلی سخن می گویند؛ اما جزئیات نمی دهند.

 پیام رسانی سفیرایران به مقامات رهبری حکومت افغانستان، همزمان با تشدید تهدید های جهانی برای حملۀ احتمالی برپایگاه های جنگی ایران وسقوط ارزش پول وطلا درآن کشور، افزایش یافته است. یک منبع نزدیک به قضایا درتماس خصوصی به این موضوع اشاره کرد که لحن سفیرایران دردیدارهای اخیرخیلی تغییر کرده ورنگ تهدید به خود اختیار کرده است.
سفیرایران به حکومت افغانستان پیوسته توضیح می دهد که امریکا درمأموریت افغانستان با ناکامی رو به روشده است. وی همچنان ازابهام استراتیژیک امریکا به متحدان افغان هشدار داده وبرایجاد یک بلاک ضد امریکایی به رهبری ایران تاکید دارد. وی واضح به فهیم گفته است که بالای امریکایی ها اعتماد نکنید؛ آن ها هیچگاه نسبت به منافع شما صادق نیستند. وی ازمشارکت ایران دردفاع از مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان اطمینان داده است.
تلاش های سفیرایران درحالی بیشترشده است که منازعه میان کابل وواشنگتن همچنان داغ است وحکومت کابل از نتایج مذاکرات صلح درقطر، به شدت نگران است.