-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ بهمن ۲۴, دوشنبه

سه ونيم ميليارد افغانى از عوايدگمرک حيرتان لادرک است

 چاه فساد عمیق ترمی شود. راه های چاره گم است. این بن بست چگونه خواهد شکست؟

ادارۀ عمومى مبارزه با ارتشا و فساد ادارى مي گويد که  سه و نيم ميليارد افغانى  از عوايد  گمرک حيرتان ولايت بلخ لادرک  است؛ اما رييس شهرک حيرتان اين گفته را رد مي کند.
داکتر عزيز الله لودين رييس اين  اداره که امروز (٢٣دلو ) به خاطر ارايۀ معلومات در مورد عوايد گمرکات  به  کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه فرا خوانده شده بود،  گفت که  بر اساس بررسى هاى آنها اين پول  از عوايد سال هاى ١٣٨٩ و ١٣٩٠ از گمرک حيرتان لادرک ميباشد.
وى در مورد عوايد دو سال اخير بندر حيرتان چيزى نگفت، اما  افزود که اين راپور از سوى هيئت ادارۀ عمومى مبارزه با ارتشا و فساد ادارى که به حيرتان اعزام شده بود، تهيه گرديده و راپور به تحقيق و بررسى بيشتر نياز دارد.
لودين ميگويد که بررسى ها در اين مورد  جريان دارد .
موصوف ميگويد که آنها هيئت   ديگرى را  به گمرک کابل نيز فرستاده اند، بخاطرى که  بعضى  وسايل بنام هاى مختلف بنابر اينکه مربوط نيرو هاى آيساف بوده، از حيرتان  به کابل انتقال داده شده است ، تا اين وسايل با راپور مقايسه گردد.
اما قاضى نجيب رييس شهرک حيرتان ميگويد که هيچ پولى از عوايد اين بندر لادرک نمى باشد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که تا حال هيئتى از کابل به حيرتان نيامده و اگر بيايد، آنها آماده اند که با هيئت کمک نمايند و در مورد عوايد حيرتان؛ معلومات کامل بدهند.
قاضى نجيب با ذکر اينکه  کار آنها به شکل شفاف جريان دارد و هيچگونه فسادى وجود ندارد، علاوه کرد: (( بعد از بررسى هيئت معلوم خواهد شد که زير کاسه نيم کاسه است يا خير!))
 موصوف عوايد سال ١٣٨٩ بندر تجارتى حيرتان را بالغ به حدود دو صد ميليون دالر خوانده ، در حالى که عوايد سال جارى را مشخص نکرد؛ اما گفت که پيش بينى ميشود که  عوايد تمام امسال نسبت به سال گذشته حدود ٣٠ درصد افزايش داشته باشد.
حيرتان يکى از بنادر مهم تجارتى در شمال کشور بوده و با ازبکستان سرحد دارد و بيشتر اموال وارداتى را نفت و گاز به شمول ٧٠ درصد نفت نيروهاى آيساف و سيخ گول و آهن چادر تشکيل ميدهد.
رييس ادارۀ عمومى مبارزه با ارتشا و فساد ادارى ميگويد که بر اساس راپور ها درعوايدگمرکات بندر آقينۀ فارياب ، سپين بولدک کندهار و گمرک هرات نيز اختلاس شده است که بررسى ها در زمينه ادامه دارد  و نتيجه آن در آينده نزديک ، اعلام خواهد شد .
وى گفت که ايجاد اداره هاى موازى باعث رشد فساد ادارى شده  و در حال حاضر اداراتى در چوکات حکومت وجود دارند که به آن ضرورت احساس نمى شود.
لودين به کميسيونى اشاره کرد که موجوديت آن حس نميشود، ولى درحال حاضر، دعواى مبارزه عليه فساد ادارى را ميکند .
 گرچه رييس ادارۀ عمومى مبارزه با ارتشا و فساد ادارى از اين کميسيون نام نبرد؛ اما گفت که سه عضو آن داخلى اند که شش ماه بعد براى چند روز به کابل مى آيند و دعواى مبارزه عليه فساد ادارى را ميکنند، حالانکه ادارۀ که در ميان مردم نباشد، چطور ميتواند عليه فساد مبارزه نمايد .
موصوف استخدام مشاورين خارجى را که حتى درمورد کشور خود معلومات ندارند، نيز باعث فساد گسترده ادارى خوانده ، علاوه کرد : (( وقتيکه ما افراد شايسته داشته باشيم چرا خارجى ها را با معاش هنگفت استخدام کنيم .))
لودين خاطر نشان کرد که  در حال حاضر، يک مامور افغان ماهانه ٢٥٠٠ افغانى معاش  دارد، اما يک مشاور خارجى؛ بيش از ٢٠ هزار دالر معاش اخذ ميکند که اين کار باعث شده تا مامورين دست به فساد بزنند .
حکومت افغانستان نيز بار ها از فساد ادارى سخن گفته و بيشتر، خارجى ها را دخيل در اين پديده  دانسته  و در کنفرانس بين المللى بُن که به تاريخ ١٤ قوس سال جارى تدوير يافت ، نيز تعهد نمود که  مبارزه عليه  فساد ادارى را بيشتر مى سازد.