-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

طالبان درسال 91؛ تبدیل شمال به میدان جنگ


یورش طالبان به شهر ها ازجمله کابل، اگر از سنگرهای جنوب وشرق صورت بگیرد، نیروهای مخالف طالبان به آسانی می توانند با استفاده از ترس واحساسات قومی ساکنان شمال ونواحی مرکزی، دیوار دفاعی سختی را علیه آنان برپا کنند. منابع غیررسمی به نقل از افراد نزدیک به طالبان، از افزایش مخارج جنگی و راه اندازی «جنگ های سخت» به وسیلۀ پیکار جویان طالبان درسال 1391 خبرمی دهند. منابع مالی مشخص نشده ولی امکانات تدارکاتی ولجستیکی طالبان به طورچشمگیری تقویت شده است. هدف ازین برنامه، گسترش بسترجنگ به سوی پایتخت وولایات شمال عنوان شده است.
احمد وحید مژده درین باره می گوید که بودجه طالبان به هدف بسترسازی جنگ های سنگین درولایات شمال، دو برابر اختصاص داده شده است. ظاهراً جبهه سازی متحرک جنگ درمسیرشاهراه سالنگ تا بندر حیرتان، متلاشی کردن وزخم زدن کاروان های نظامی نیروهای ناتو است که بخشی ازآنان درطول سال 1391 ازهمین مسیر افغانستان را ترک می کنند.
اما به نظر می رسد که این استدلال برای توجیه تغییرجبهات طالبان از جنوب برگسترۀ شمال وافزایش مخارج نظامی چندان درست نیست. قلعه بندی کابل وحرکت از مسیرشمال به سوی پایتخت عمیقاً یک برنامه حساب شده به شمار می رود که هدف ازآن، کم کردن حساسیت های قومی درمیان ساکنان پایتخت نسبت به طالبان است که مرکزاصلی شان درجنوب قرار دارد. یورش سیل آسای نفرات طالبان به سوی شهر ها ازجمله کابل، اگر از سنگرهای جنوب وشرق صورت بگیرد، نیروهای مخالف طالبان به آسانی می توانند با استفاده از ترس واحساسات قومی ساکنان شمال ونواحی مرکزی، دیوار دفاعی سختی را علیه آنان برپا کنند. اما اگرطالبان موفق شوند که مردم محلی درولایات شمال را با خود یکجا ساخته و به سوی مراکز شهری تقرب کنند، نیروهای ضد طالبان هم مجبور می شوند که دیوار دفاعی وبسیج جنگی را دربستر شمال یعنی درخانۀ خود ایجاد کنند که درنتیجه، شمال به دو پارچۀ متخاصم مبدل شده و به مرور، ظرفیت های دیگرازجمله شبکه های کشورهای همسایه و ناتو به نفع این یا آن جناح  وارد یک جنگ نا معلوم در صحنۀ ولایات شمال شوند.
آیا این تحرکات با مذاکرات طالبان درقطر رابطه یی دارد؟
به باور وحید مژده، هرچه مذاکرات به سوی توافق ها ونزدیکی پیش برود؛ جنگ درمحورهای عمده به هدف امتیاز گیری وفشار برناتو و امریکاییان نیز تشدید خواهد شد.
امتیاز قدرتمند طالبان، دردست داشتن فدائیان وانتحاری های حاضروآماده است که امریکاییان ونیروهای ضد طالبان ازآن محروم اند. این منبع می گوید که درسال جاری کوبیدن طالبان برهدف هایی خواهد بود که از نظر آنان «خطرجدی» تلقی شوند. این بدان معناست که هدف گیری رهبران وفرماندهان نیروهای مخالف طالبان با قوتی بیشتر دنبال خواهد شد.