-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

آفت «افغانی کردن» باردیگر کمرمملکت را خواهد شکست


 وزیرمالیه چندی قبل درگفت وگو با تلویزیون طلوع، از افلاس مالی درامر اکمال اردو هشدار داد؛ اما رئیس جمهور می گوید اسلحه، تانک وطیاره را با پول می خریم. با کدام پول؟رئیس جمهور کرزی امروز درکابل گفت:

"اسلحه، تجهیزات، تانک و طیاره را می توانیم با پول خریداری کنیم و یا قرض بگیریم، اما آنچه مهم است، نیرویی است که بتواند از این وسایل استفاده کند، طیاره را به پرواز درآورد و تانک را به حرکت بیاورد."
درشرایطی که حمایت ناتو وامریکا پیوسته کمرنگ می شود، خواب های رئیس جمهور را چه گونه می شود تعبیر کرد؟ ایشان از عملیات «افغانی کردن» امنیت با اطمینان سخن می گوید. اما درواقعیت امر، ابرازاطمینان آقای کرزی با واقعیت های جاری اصلاً هم آهنگ نیست. شرایط کنونی بدتر ازسال های دوران دکترنجیب الله – پس ازخروج قوت های شوروی- است. درآن زمان یک ارتش به اصطلاح «شخ بروت» درآوردگاه حیات وممات حاضر بود که درظرف چهارده سال جنگ با نیمی ازجهان، آبدیده شده وبا روحیۀ دفاع از افغانستان مجهز بود. آن اردو دربرابر عملیات منطقه یی وسماجت گروه های مسلح مخالف زمینگیر شد وهزاران تانک، هواپیما، سیستم های موشکی وسامانه های نظارت هوایی و... میان تنظیم های جهادی تقسیم شد ودربازارهای پاکستان به فروش ویا درجنگ های داخلی به مصرف رسید.
حالا که وضع نسبت به آن زمان بدترومعروض با خطرات از شش جهت است، چه گونه رئیس جمهور ادعا می کند که با «پول» تانک وطیاره وتجهیزات می خریم؟ به اصطلاح ناف گپ درین است که با کدام «پول» جنگ افزارخریداری خواهد شد؟ نیمی ازبودجه دولت وابسته به کمک های «سیرومی» جامعه جهانی است. پول شش فروند هواپیمای جنگی دو برابر بودجه سالانه افغانستان است. آیا رئیس جمهور متوجه است که چه می گوید؟
وی بدون اشاره به ضرورت همیاری وحضور افغانستان آینده درمدار روابط بین المللی خطاب به افسران گفت:
"زمانی که ناتو (از افغانستان) بیرون می شود و اختیار بدست شما می افتد، شجاعت شما باعث نگهداری از این خاک می شود و تحصیلات عالی و دانش شما، باعث پیشرفت و ترقی می شود."
این درحالی است که طالب وپاکستان درکمینگاه نشسته اند وبا خروج ناتو از حوزۀ افغانستان مطابق برنامه وارد عمل می شوند. اضافه برآن، اردوی ملی ازهر نظرآسیب پذیراست و اگراندکی درمیدان های تعامل سیاسی وجنگ درسطح ولایات تغییراتی بیاید، به سرعت ممکن است متلاشی شود. تجربه ثابت کرده است که نظامیان با مشاهدۀ قدرت غالب درنبردها وآگاه شدن از فساد سیاسی رهبران، نمی خواهد هستی خود را عبث قربانی کند. اردوی ملی علاوه برآن که ازنظرروحیه وانگیزۀ جنگی بی بضاعت است، به لانۀ نفوذی ها نیز بدل شده است. این اردو بدون پوشش حداقل ده سال ازسوی امریکا درهرقدم دربرابرطالب، تلفات می دهد وازنفس می افتد. ما اکنون با اردوی مرموز ونادیدنی از سوی پاکستان وایران مقابل هستیم که درهرکوچه به دنبال ما هستند. اردوی نظارتی واطلاعاتی غرب اگر چتر خود را از فراز لشکرهای جاسوسی وخرابکار ایران وپاکستان بردارند، کشور باردیگرجولانگه مستقیم شیاطین خواهد شد.
ایستادگی ارتش جدید افغانستان دربرابر خطرات وغرش جنگی وانتحار طالبی، بدون کمک ورهبری مستقیم ارتش بین المللی اصلاً ممکن نیست. استقلال نمایی های کرزی اگرصرفاً به هدف بازی با ذهنیت ها ومصرف داخلی باشد، ضرری ندارد اما اگر این مسأله درپنهانگاه های محافظه کاران تنظیمی فیصله شده باشد، بی تردید باید خود را با خطرات مدهش وجنگ های بهاری فیصله کن آماده کرد.
مایۀ تعجب است که رهبران نظامی درارتش نوپا چرا درین باره ساکت اند؟ این طور به نظرمی رسد که امریکا واروپا صحنۀ افغانستان را تحت هیچ شرایطی ترک نخواهند کرد اما نشانه های واضح وجود دارد که حکومت وتیم حاکم را که برای ابقای قدرت محافظه کاران تلاش دارد؛ درمیدان رها خواهند کرد. ازسخنان کرزی پیام روشنی برمی خیزد که برای طالبان وپاکستان علامت می دهد که به سوی کابل خوش آمدید!