-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

صادق هدایت؛ دست دردست لحظه های ناگزیر از بودن


درعکس، شادروان صادق هدایت ( فرد کلاه شپو به سر) را ملاحظه می کنید که ظاهراً با قایق سواری کیف می کند. من دقایقی  به عکس خیره ماندم.
درذهنم پیوسته این سوال چرخید: آیا هدایت کیف می کند؟ پس چرا آن چنان ناپایدار وبهت زده نشسته است؟ مگردرون هدایت، تجسمی عریان درحاشیه قایق نیست؟
شاید همه چیز درنظرش سیاه سفید است. اگرنجنبد پس چه کند؟
این جملۀ هدایت درآن لحظه درکدام لایۀ ذهن هدایت پنهان شده بوده؟:

خوب بود می توانستم كاسه سر خودم را باز كنم و همه این
توده نرم و خاكستری پیچ پیچ كله خودم را در آورده بیندازم دور ،
بیندازم جلو سگ .