-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه

کتاب «ببرهای مهربان» درکابل منتشر شد


سپاه پاسداران ایران درجریان ضربات هوایی ارتش امریکا بر سنگرهای طالبان، با شبیه سازی حمله یازدۀ سپتامبر، با هواپیمای روسی ملکیت افغان ها بر کشتی امریکایی می کوبید. اما پلان سپاه ازداخل افغانستان خنثی شد.


نام کتاب: ببرهای مهربان
نویسنده: رزاق مأمون
سال: 1390
ناشر: انتشارات سعید- شهرکابل
نشانی: ابتدای جادۀ آسمایی، عقب ردیف عطاری ها، دست راست
شماره های تماس: 0799312763- 0705814642
گزیده یی از کتاب تازه نشرشدۀ «ببرهای مهربان

چرا از نگارش جلد دوم کتاب « رد پای فرعون» جلوگیری شد؟
درجلد اول اشتباهاً دربارۀ محتوای جلد دوم اشاراتی رفته بود که سبب شد حلقات اطلاعاتی ایرانی تحت نظر سیدهاشم سیدجوادی به یاری انجنیرعارف سروری فرد ارتباطی با ادارۀ حراست ازاطلاعات سپاه درکابل وارد عمل شوند. یکی از مسایل افشا شده، اطلاعاتی دربارۀ حملۀ ایران بر یک کشتی امریکایی درجنوب آسیا بود. بدین شرح:

نکتۀ دوم اطلاعاتی
سپاه با شبیه سازی حمله یازدۀ سپتامبر، با هواپیمای روسی ملکیت افغان ها بر کشتی امریکایی می کوبید.
درسه دورملاقات انجنیرعارف با (...) پیوسته التماس می کرد که نباید ادامۀ «مستندات محرم» دراختیار نویسندۀ «ردپای فرعون» قرارداده شود. جلد دوم کتاب « ردپای فرعون» پرده از روی یک راز تروریستی اداره حفاظت ازاطلاعات سپاه ایران برمی داشت. این اطلاعات هرگزتاکنون فاش نشده و من وجیبۀ خود می دانم که گزارش کوتاه برنامۀ تروریستی را درین کتاب افشا کنم. مطمئن هستم که ارتش امریکا تا هنوز ازین برنامه اطلاع درست دراختیار ندارد. افراد نفوذی دی ایکس گزارش کرده بودند که درنخستین روزهای آغازعملیات هوایی ارتش امریکا بالای سنگرها وتأسیسات جنگی طالبان دراواخر سال 2001، محور عملیاتی سپاه – شاخۀ افغانستان- قصد داشت تا مرکزفرماندهی ارتش دریایی امریکا را درنزدیکی سواحل آبی پاکستان هدف بمباران هوایی- انتحاری قرار دهد.
پلان عملیاتی ازنظر تنظیم واجرا، با عملیات القاعده بربرج های دوگانۀ نیویورک شبیه سازی شده بود تا مسئولیت حمله خود به خود به دوش القاعده بیفتد. سپاه پاسداران قصد داشت این حمله را با استفاده از «ظرفیت ها» درخاک افغانستان انجام دهد. سپاه پاسداران به گمان این که افراد استخدام شده، اجنت های افغانی آن ها هستند، بخشی ازبرنامۀ مقدماتی عملیاتی را بنا به خطای محاسباتی، به یکی ازاجنت های دی ایکس درخاک ایران شرح داده وپیشنهاد کرده بودند تا درزمینۀ عملیاتی کردن برنامه با هم به توافق برسند. آن ها می خواستند این تهاجم تروریستی نیز به نام افغان ها وشرکای القاعده ثبت شود.
بربنیاد برنامۀ سپاه، یک فروند هواپیمای نوع توپولف روسی که درآن زمان درایستگاه میدان هوایی مزارشریف متوقف گشته بود، خریداری شده وبا سرعت درکارخانه های پدافند هوایی سپاه، چک وبررسی می شد وسپس برای انجام عملیات مورد استفاده قرارمی گرفت. اما شبکه دی ایکس این برنامه را به هم زد. هواپیمای متوقف شده درمزارشریف وابسته به آقای .... بود که باید ازوی خریداری می شد. ( افشای نام را فعلاً جایزنمی دانم.) تا جایی که من مطلع هستم، صاحب هواپیما ازین پلان آگاهی نداشت. دی ایکس نتوانست کشف کند که بعد ازخریداری هواپیما، سپاه ایران چه کسانی را مأموریت می داد تا هواپیما را برمرکزفرماندهی امریکا دریک کشتی نزدیک سواحل پاکستان تصادم دهند. شاید ریزرف های القاعده که درایران نگهداری می شوند، اجرای حمله را به عهده می گرفتند.
منبع اطلاعات توضیح داده بود که تصویرهواپیما ونقشۀ نهایی نشدۀ عملیات کوبیدن هواپیما برکشتی امریکایی را دراختیار خود دارد. احتمال می دهم که برنامۀ افشا شده، هنوز هم دربایگانی منبع اصلی وجود دارد.
اشتباهات درمکالمات تلفنی من درکابل وهمچنان اشاره های کوتاه درپایانۀ «جلداول» موجب آن شد که این برش خطرناک اطلاعاتی به عنوان محتوای جلد دوم «ردپای فرعون» به شکلی ازاشکال یا ازطریق منبع اول (شاید به طورناخود آگاه) به بیرون درزکرده و افراد ارتباطی افغانی الاصل سپاه درکابل، ازآن با خبرشده بودند. برداشت قطعی من قبل ازسازماندهی حمله، این بود که دستگاه های گیرندۀ سپاه درسفارت ایران ازین موضوع آگاه شده است. نادراحمدزی خود نیز این احتمال را تصدیق کرده بود. حدس وقیاس دیگری هم درین زمینه درذهن من وجود دارد که افشای آن را درین مقطع، به مصلحت نمی دانم.