-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱, سه‌شنبه

نمایندگان مردم مشرقی: گل آقا شیرزوی سردستۀ مافیا درننگرهار است

در ادارۀ رییس جمهور کرزی بی عدالتی اجتماعی حاکم است و همه چیز در اختیار چند نازدانه قرار دارد. 


خبرگزاری بست باستان
شماری از اعضای شورای ولایتی و استادان دانشگاه ننگرهار، گل آغا شیرزی را به اعمال غیرقانونی و غصب زمین های دولتی متهم کردند.
آنان می گویند که یک گروه مافیایی در ننگرهار به سرکرده گی گل آغا شیرزی والی ننگرهار فعالیت دارد که هر ماه نود میلیون افغانی طور غیرقانونی به نام بازسازی از بازرگانان جمع آوری می کند.
ابرارالله مراد، عضو شورای ولایتی ننگرهار، با متهم ساختن گل آغا شیرزی به سرکرده گی گروه مافیایی در ننگرهار، بالای ادارۀ ولایتی انتقاد کرد که گویا زمین های کانال را طور غیرقانونی به قرارداد می دهد؛ در آن ساختمان های غیرقانونی می سازد و امور بازرگانی در این ولایت را در انحصار چند نفر قرار می دهد.
ابرار گفت که قراردادهای کانال، مستوفیت و شهرداری به صورت کامل با افرادی صورت می گیرد که روابط تنگاتنگ با گل آغا شیرزی دارند.
به گفتۀ وی، ادارۀ ولایتی 1200 جریب زمین را در ولسوالی رودات و 2200 جریب زمین را در کانال به شرکت های شخصی فروخته که در آن ها شهرک های خودسرانه ساخته شده است.
از سوی هم منگل شیرزاد استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه ننگرهار به بست باستان گفت که دولت در تطبیق قانون در مانده است.
شیرزاد گفت: «در ادارۀ رییس جمهور کرزی بی عدالتی اجتماعی حاکم است و همه چیز در اختیار چند نازدانه قرار دارد.»
وی گفت که بر بنیاد مادۀ 42 قانون اساسی، هرگونه عواید دولت باید به بیت المال تحویل داده شود.
شیرزاد نیز گل آغا شیرزی را متهم کرد که همه روزه سه میلیون افغانی به نام بازسازی از موترهای باربری در بندر تورخم می گیرد که این رقم در یک ماه بالغ به نود ملیون افغانی می شود.
اما احمد ضیاء عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به بست باستان گفت که تمام پول بازسازی در مسایل صلح، امنیت، بازسازی، صحت، تعلیم و تربیه و مساعدت با بی نوایان به مصرف می رسد.
وی افزود که صلاحیت ملکیت زمین های ننگرهار، نزد وزارت زراعت می باشد و ادارۀ ولایتی هیچ گامی را بدون فرمان رییس جمهور و یا موافقۀ وزارت ها نبرداشته است.
گفتنی است که هر از گاهی سر و صداهای جمع آوری پول غیرقانونی از سوی گل آغا شیرزی والی ننگرهار از بازرگانان به نام بازسازی، از سوی شماری از حلقات اوج می گیرد که سپس به علت نا معلوم، دوباره خاموش می شود.

یاسر شریفی ـ ننگرهار