-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

ایران در صدد گسترش جنگ درافغانستان است

رزاق مأمون درگفت وگو با روزنامۀ خدمتگار
ایران ازمدت ها پیش جبهات ضد امریکایی را تحت نام ایجاد مراکزرسانه یی، مؤسسات امداد رسانی، مجامع علمای مذهبی وملاامامان فعال کرده است.


مسعود جزایری یک فرمانده سپاه پاسداران ایران که معاونت فرهنگی قوای مسلح ایران را برعهده دارد خواستار قیام مسلحانه علیه امریکاییان از سوی افغان ها شد.
اظهارات بریدجنرال جزایری درتارنمای «سپاه نیوز» منتشر شده ووی افزوده است که با توجه به اوضاع اخیردرافغانستان باید جبهه جدید جنگی درین کشور باز شود.  
امام جماعت جمعۀ گذشته تهران آقای آیت الله امامی کاشانی که درعنصربا نفوذ در رژیم آخوندی است نیز درسخنرانی خویش گفته بود که امریکایی ها با کشتن شانزده غیرنظامی درقندهار اذهان عمومی را از حادثه قرآن سوزی منحرف می کند. کاشانی با اشاره به راه پیمایی های اعتراضی علیه امریکا، مردم افغانستان را علیه امریکا به قیام فراخوانده بود.
رزاق مأمون کارشناس مسایل سیاسی می گوید::
علاوه برجزایری، امام جماعت تهران آیت الله امامی کاشانی هم ازافغان ها خواسته بود که برضد امریکا قیام کنند. (جنگیدن درزمین افغانستان وعراق برضد امریکا یک سیاست پذیرفته شده درایران است وتهران به این باور است جنگیدن با امریکا درخارج ازقلمرو ایران به نفع آن کشوراست. ) وی گفت: ایران خواهان جنگ با امریکا است اما مراکزجنگ درخوست، هلمند، قندهار ودیگرمناطق افغانستان درنظرگرفته شده است.
به باور رزاق مأمون، ایران ازمدت ها پیش جبهات ضد امریکایی را تحت نام ایجاد مراکزرسانه یی، مؤسسات امداد رسانی، مجامع علمای مذهبی وملاامامان فعال کرده بود اما درهفته های اخیر که تنور مخاصمت با امریکا گرم شده ایران قصد دارد ازوضع پیش آمده حداعظمی استفاده کندوجنگ علیه امریکا را بیشتر ازگذشته گسترش دهد.
موصوف می افزاید:
جاسوسان افغان الاصل وایرانی درافغانستان به شبکه های وسیعی از ملاامامان درتماس اند واظهارات اخیر نظامی ومذهبی آن کشورخطرناک است واین امکان وجود دارد که شماری ازافراد جاهل وبی خبر را به نفع خود استعمال کند وبه درگیری ها درکشور دامن بزند.