-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

اسامی شهدای پنجوائی


شب یازدهم مارچ سال ۲۰۱۲ میلادی درمنطقه زنگ آباد ولسوالی پنجوائی ولایت قندهار، سربازان امریکائی  دریک منزل ۱۱ تن را شهید ساختند که اکثرآنان زنان واطفال بودند وسپس اجساد شان سوازنیده شد.

اسامی شهداء:
۱-شهید اخترمحمد(برادر کاکا وزیر) که یک هفته قبل از شهادت عروسی نموده بود.
۲- شهیده نادیه(خانم اخترمحمد)
۳- شهید عصمت الله(پسرحاجی وزیر)
۴- شهید فیض الله (پسرحاجی وزیر)
۵ – شهیده معصومه(دختر حاجی وزیر)
۶- شهیده فریده (دختر حاجی وزیر)
۷ – شهیده پلوشه( دختر حاجی وزیر)
۸ – شهید بی بی زهرا(خانم حاجی وزیر)
۹ – شهید خالده(مادر حاجی وزیر)
۱۰ – شهید عیسی محمد (برادرزاده حاجی وزیر)
۱۱ – اسم شهید یازدهم ازفامیل کاکا وزیر تا اکنون بدست نه آمده است
۱۲ – شهید کاکا نظر
۱۳ – شهیده خاتمه (دختر نظرمحمد )
۱۴ – شهیده خالده (خانم  سیدجان)
۱۵ – شهید محمد داود
۱۶ – شهید خدایداد
اسامی مجروحین:
۱ - روبینه ( دختر نظرمحمد)
۲ - رفیع الله ( نواسه  سیدجان )
۳ – زردانه ( نواسه  سیدجان )
۴ – کاکاحاجی نعیم
۵ - محمد صدیق (پسر حاجی نعیم )
۶ – فرمینه ( دختر حاجی نعیم)
بنابر گزارش رسانه ها، یکی از مجروحین این حادثه در شفاخانه شهید شده است
که اسم وی مشخص نیست.