-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

نقش ایران درشهادت استاد عبدالعلی مزاری


بخش بیستم- برگرفته ازکتاب رد پای فرعون

ایران وحزب وحدت اسلامی

اطلاعات تحلیل شدۀ شبکۀ دی ایکس

به دنبال بیش از سه سال نبرد های ویرانگر میان "تنظیم" های مجاهدین ازسال 1371 تا اواخر 1374 که ایران درآن سهم عمده داشت، بازی استخباراتی درمسیردیگری پیش می رفت. مقارن ظهور عملی طالبان درمیدان بازی افغانستان که ازسوی انگلیس وپاکستان مدیریت می شدند، ایران درجستجوی تعیین جایگاه منافع خود درآینده بود. "اطلاعات وسپاه پاسداران" درهم آهنگی با "وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران" دو پروژه را دردواستقامت به راه انداختند تا جنگ  وسبوتاژ دردو بخش ادامه یابد.
آقایان استاد محمد اکبری ومصطفی کاظمی که ازحمایت "اطلاعات وسپاه" بهره مند بودند به سوی حکومت آقای ربانی لغزانیده شدند و بخش وزارت خارجۀ ایران درتبانی با پاکستان وازبکستان، درپایه ریزی ائتلاف موسوم به "شورای هم آهنگی" با عضویت حزب وحدت اسلامی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، جنبیش ملی جنرال دوستم وجبهه نجات ملی به رهبری پروفیسورصبغت الله مجددی مشارکت مستقیم داشت. هدف این پروژه سرنگونی حکومت پروفیسور ربانی وانهدام توان نظامی احمد شاه مسعود بود.
درمرحلۀ بعدی، ایران بعد ازکسب اطلاع ازشروع کارزار "تحریک" قدرتمندی به نام "طالبان" بدون تأخیروارد میدان شد وبه منظورتسجیل سهم جمهوری اسلامی درحکومت پس از حاکمیت پروفیسورربانی، با پاکستان وانگلیس از درمعامله پیش آمد. گام حسن نیت ایران درین معامله، دادن استاد شهید عبدالعلی مزاری نخستین رهبرحزب وحدت اسلامی به عنوان تحفۀ سیاسی به انگلیس وپاکستان بود که همزمان با مسلط شدن طالبان برسریرحاکمیت کابل، صفحۀ زندگی اش برای همیشه بسته می شد.
قبل از ماه حوت سال 1374 ادارۀ جاسوسی دی ایکس چنین خبرداد:
هیأت گروه طالبان درقندهار با هیأت های ایرانی درمذاکره نشسته اند. تا کنون میان نماینده های "وزارت اطلاعات" ایران تحت پوشش مأموران وزارت خارجه سه بار با افراد بلند پایۀ طالبان ملاقات انجام شده است. سفیرایران دراسلام آباد درتماس با مولوی جلیل فرد مهم وابسته به آی، اس، ای دیدارهایی انجام داده است و حتی یک گروه از افراد وابسته به جناح کمونیست "خلق" که درترکیب طالبان عضویت دارند، به تهران سفر کرده اند. به نظرمی رسد که مضمون اصلی مذاکرات در مورد تصمیم گیری پیرامون سرنوشت استاد مزاری رهبرحزب وحدت اسلامی، دور می زند.
همچنان گزارش های داده شده از تهران نیز حکایت ازآن داشت که ایرانی ها درحکومت آیندۀ طالبان خواستار رسمیت دادن سهم مؤثر ومشخص آن کشور درافغانستان اند.
احمد شاه مسعود بعد ازبررسی یافته های استخباراتی شبکۀ دی ایکس، دروهلۀ نخست، زیگنال هشدارخطر به جان استاد مزاری را از مجاری خاص ارسال کرد؛ اما درکمال شگفتی، زیگنال خطر از سوی حزب وحدت اسلامی برگشت خورد! برداشت غالب چنین بود که حزب وحدت از سوی استخبارات ایران به طوراغفال شده ای قانع ساخته شده است که دادن دست اتحاد با طالبان، منافع وجایگاه آنان درحکومت را تضمین می کند. مسعود با اشاره به رابطۀ کج دارومریزاستاد مزاری با هیأت های استخباراتی ایرانی به این نتیجه رسیده بود که استاد مزاری از لحاظ احرازموقعیت ثابت برای تصمیم گیری، با شک وتردید های عمیقی روبه رو شده است. 
یکی ازمسئولان آن زمان شبکۀ ویژۀ اطلاعاتی مسعود که درمأموریت های "تفاهم" و"میانجیگیری" میان حکومت وحزب وحدت با استاد مزاری دیدارهایی داشته، می گوید که مسعود از چندین دور دیدار های پرتشنج استاد مزاری با اطلاعاتچی های ایران مطلع بود. ازجمله می توان به دیدار استاد مزاری با آقای مرتضوی به تاریخ 23 سنبله سال 1373 اشاره کرد. یک" عضوهیأت میانجی" میان دولت وحزب وحدت"، صحنه را این طورتعریف می کند:
به تاریخ 23 سنبله ( روزکودتای سپاه ووزارت خارجه ایران علیه حزب وحدت اسلامی) که به هدف دوپارچه کردن حزب وحدت اسلامی سابق تحت رهبری آقای مزاری عملی شد، آقای طاهرتوفان نمایندۀ استاد محمداکبری، سیدعلی مزاری رئیس دفترآقای مزاری، آقای مرتضوی جاسوس ایرانی ومن (عضوویژۀ اطلاعاتی شخص مسعود درکسوت نمایندۀ حزب اسلامی گلبدین حکمتیار) درمقرحزب وحدت حضور داشتیم. آقای مرتضوی عکس بزرگ آیت الله خمینی را همراه با یک علم کوچک با خود آورده بود و روی میز کوچکی گذاشته بود. استاد مزاری روی یک بالشت تکیه داده و هیچ سخن نمی گفت. آقای مرتضوی به نشانۀ شروع مذاکره برای میانجیگری به عکس خمینی وعلم کوچک اشاره کرد و گفت:
به برکت همین امام برحق که برای اعتلای شیعیان ...
هنوز کلامش تمام نشده بود که آقای مزاری ناگهان بلند شد وبا یک دست، عکس وعلم را با شدت از روی میز به گوشۀ اتاق پرتاب کرد و گفت:
این حرف ها را برای خودتان نگهدارید. شما خود درعقب این بربادی قراردارید. شما مسبب هردو جانب فاجعه هستید!
آقای مرتضوی با حالتی برافروخته ازجایش برخاست ومجلس را ترک کرد. خروج مرتضوی ازجلسه درواقع نخستین اتمام حجت علیه آقای مزاری وسرنوشت حزب وحدت اسلامی بود. ازنظرجاسوسان ایرانی، بحران باید دردو سوی حزب وحدت زنده نگهداشته می شد وهردوسو، از سوی ایران به نفع سیاست های آن کشورباید کنترول می شد. همان طوری که پاکستان با روی صحنه آوردن طالبان، سیستم رهبری قومی درمناطق جنوب وشرق افغانستان را محود کرد، ایران هم با انحلال ساختار های قومی وملی تلاش هایش را به هدف جایگزینی سیستم آخوندی ولایت فقیه درجامعۀ شیعۀ افغانستان ادامه داده است.
قبل از تسخیر کابل به وسیلۀ طالبان، سرکشی آقای مزاری دربرابر ایرانی ها، کم کم نتایج خویش را درتماس های پس پرده میان ایران وطالبان آشکارمی کرد. چنان که قبلاً اشاره رفت، معاملۀ ایران وطالبان برسرحذف فزیکی آقای مزاری قبل ازماه حوت 1374 رد یابی شده بود.
تشدید حملۀ طالبان برای اشغال کابل و نمایش اتحاد آقای مزاری با طالبان، برکلیه گزارش های شبکۀ دی ایکس مهرتائید گذاشت. مسعود با بهره گیری ازین وضع، یورش شش روزه زمینی وهوایی گسترده ای را برمواضع حزب وحدت اسلامی به راه انداخت که درپایان کار، سازمان نظامی حزب وحدت درغرب کابل متلاشی گردید و آقای مزاری طبق برنامه قبلی ازسوی ایرانی ها به طالبان تحفه داده شد.
گزارش دوم شبکۀ دی ایکس
سال 1998
مکان: بزنس سنترایران- جادۀ لینن- شهرعشق آباد ترکمنستان
جلسۀ خصوصی با حضورالیاس وزیرنفت سابق ترکمنستان، نمایندۀ شرکت لوله سازی نفت اکال نوران ایران و کمپنی نفت بابه جان ایران وتاجرافغان (وابسته به شبکۀ دی ایکس) مأموردی ایکس می گوید:
بحث اصلی جلسه دربارۀ دادوستد های تجاری نفتی درمرز ها متمرکز بود. مثلاً این موضوع مطرح شدکه ایرانی ها نفت عراق را به طورقاچاقی می خریدند وبالای طالبان به فروش می رسانیدند. درجریان صحبت ناگهان وزیرنفت ترکمنستان به سوی نمایندۀ شرکت اکال نوران دور خود وسوال کرد:
شما تا چه زمانی جنگ درافغانستان را ادامه می دهید تا ترکمنستان بازارهای مفید نفتی وگازی را از دست بدهد؟ یک بار با ربانی متحد شدید و سپس کمرمخالفان حکومت ربانی را محکم کردید. البته ترکمنستان می داند که هدف شما چیست. شما جنگ را درافغانستان ادامه می دهید تا پروژه های احداث لوله گاز ازایران به سوی شبه قاره و دیگر مناطق به پایۀ اکمال برسد.
الیاس افزود: آقای نیازوف براهمیت اقتصادی افغانستان برای ترکمنستان علاقه خاص دارد.
جاسوس دی ایکس درگزارش خود دربارۀ توضیحات نمایندۀ تجاری ایران چیزی درج نکرده است.
درحالی که جنگ استخباراتی درچندین نوبت دستخوش نوسان شده بود، جاسوسان دی ایکس مستقر درتهران مشتاق نزدیکی باآقای حسینی نمایندۀ اطلاعات ایران و شنیدن تحلیل های وی بودند. هدف اصلی، شفاف ترکردن قضیۀ معاملۀ استادمزاری با طالبان بود. مسعود قصد داشت ازین برگ برنده درمصاف های آینده علیه ایران استفاده کند. تا آن زمان، ایرانی ها ظاهراً تعداد قابل توجهی از افراد جنبش مقاومت مقیم درایران را به خود متمایل ساخته بودند. ورود افراد بیشتر به محفل ایران گرایی به امری عادی وپذیره ای مبدل می شد. جاسوسان دی ایکس با استفاده از همین روال معمول پس ازمدتی موفق شدند تا پلان معاملۀ استاد مزاری با طالبان را یک باردیگراز زبان مسئولان اطلاعاتی ایرانی تثبیت کنند.
این مأمول درسال 2001 درهوتل تهران بزرگ با حضورآقای حسینی مسئول ادارۀ ضد جاسوسی وزارت اطلاعات حاصل آمد.[1] ایشان درستاد مشترک درامور افغانستان کارمی کرد. درچای خانۀ هوتل تهران بزرگ، آقای وحدتی قنسول ایران درپشاورنیز حضور داشت. سخنان آقای حسینی دررابطه به معامله دربارۀ جان استاد مزاری با لحنی اطلاعاتی وصدور پیام مخفی آغاز شد. گویا ایشان با وجود آن که روی آوری افغان های مقیم قنسولگری مشهد ودیگرساکنان خانه های کرایه شدۀ از سوی سپاه به افراد  مقاومت را امری عادی تلقی می کرد، " دوست افغانی" حاضردرچای خانۀ هوتل تهران بزرگ را از هواداران طالبان فرض کرده بود؛ اما " دوست افغانی" وابسته به شبکۀ دی ایکس بود. درمجلس آقای حسینی ازرهبری طالبان گلایه کرد که آنان به توافقات قبلی درقندهار پشت کردند وعلی رغم آن که آقای مزاری دراختیار آنان قرارگرفت، به وعده های خویش عمل نکردند سهم شیعیان درحکومت طالبان که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند، تقریباً درحد هیچ است. وی افزود: ما درین کار پاکستان را مسئول می دانیم.
"دوست افغانی" محتاطانه سوال می کند:
شما چرا دست به این بازی زدید؟
آقای حسینی جواب می دهد: سوال تان زیرکانه است!
چرا پاکستان وطالبان به تعهدات خویش با ایران درمورد دادن امتیاز برای عمال ایرانی( نه شیعیان) درحکومت خویش پا گذاشتند؟ مسئولان دی ایکس جواب می دهند که آنان از شروع ماجرا، به دستورمسعود، تمامی اطلاعات درمورد معامله برسرجان استاد مزاری ازسوی اداره های اطلاعاتی ایران را به منابع انگلیس، امریکا و جامعۀ جهانی افشا کرده بودند.

[1] . این دیداردربرج سرطان 1380خورشیدی درهوتل تهران بزرگ انجام شد. آقای حسینی ترک نژاد نمایندۀ آقای نوری معاون وزارت اطلاعات دردولت آقای سیدمحمدخاتمی بود. درآن روز، وی به سواری ماشین( موتر) بنز مدل 1988 به رنگ یشمی به هوتل آمده بود.