-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

امنیت ملی به جاسوسان حساس دست نمی زند

سلسلۀ بازداشت جاسوسان باید ادامه یابد
سرمقاله روزنامه آرمان ملی
در حالى که امنيت ملى در يک اقدام بى سابقه شمارى از جاسوسان خارجى را که دست به خيانت ملى مى زدند و اسرار دولت افغانستان را به شبکه هاى جاسوسى کشور هاى همسايه اطلاع مى دادند، بازداشت کرد، ولى سلسله اين بازداشت ها چنان که معلوم مى شود متوقف شده و امنيت ملى نتوانسته و يا نخواسته است که جاسوسان ديگر را بازداشت کند. زيرا به گفتۀ خود رئيس جمهورى کشور، دولت افغانستان مملو از جاسوسان خارجى است که امروز زير نام هاى گوناگون و با احراز سمت هاى بلند دولتى دست به خيانت ملى مى زنند و براى خارجى ها جاسوسى مى کنند. پس از بازداشت چند جاسوس از سوى اداره امنيت ملى کشور، مردم اميدوار شدند که پس از اين زمينه فعاليت براى جاسوسان خارجى در دولت افغانستان تنگتر مى شود و آنها نمى توانند آزادانه دست به اين عمل شرمگين بزنند. در کشور ما جاسوسان تا اين حد دست و پاى باز دارند که مى توانند بدون کدام موانع به نماينده گى هاى سياسى کشور هاى خارجى و يا دفاتر شبکه هاى جاسوسى که زير پوشش نام هاى گوناگون فعـال هستند، رفت و آمد کنند و هيچکس نيست که از آنها بپرسد که چرا و براى چه هدفى به اين اماکن مقدس!! رفت و آمد مى کنيد و از اين ملاقات ها چه هدفى داريد؟ اصولاً مقامات دولتى زمانى که يک نماينده خارجى را ملاقات مى کند بايد نماينده تشريفات وزارت خارجه دراين ملاقات ها حضور داشته باشد، ولى هيچگاه اين اصل از سوى مقامات مراعات نمى شود و آنها شب و روز و در هر مکانى که خواسته باشند مى توانند خارجى ها را ملاقات کنند و حتا اجنداى اين نشست ها را گزارش هم نمى دهند.
دامنۀ رسوايى جاسوسان در بدنۀ حکومت افغانستان تا جايى گسترش يافت که گروه جهانى بحران نيز نگرانى خود را در مورد ابراز کرد و به افغانستانى ها توصيه کرد که جلو اين خيانت را بگيرند.
با توجه به اين ملاحظات، امنيت ملى افغانستان بايد بيشتر از پيش به اين مسأله توجه کند و جاسوسان خارجى ها را که دردولت وظيفه دارند و يا ظاهراً مصروف کار در نهاد هاى غير دولتى به شمول نهاد هاى جامعۀ مدنى و يا رسانه ها اند، شناسايى کرده و بدون درنگ آنها رابازداشت کند.
ممکن است براى امنيت ملى از سوى اين جاسوسان که شمارى شان مقامات بلند پايه اند، مشکلات جدى ايجاد شود و آنها در برابر آن عده از کارمندان امنيت ملى که وظيفۀ شان را با صداقت انجام مى دهند، دست به توطئه و دسيسه بزنند، ولى بايد امنيت ملى با وجود اين خطرات، مسؤوليت خود را فراموش نکند و جلو خيانت ملى از سوى اين جاسوسان نسبت به مادر وطن را به هر شيوه و روشى که مى شود، بگيرد.