-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

سازمان ملل متحد فهرست جنایتکاران جنگی را انتشارمی دهدیک منبع خاص حکومت افغانستان  به «چشم اندازآنلاین» خبرداد:


هفتۀ گذشته شماری ازپالیسی سازان سازمان ملل متحد درپایتخت آسترالیا جلسۀ «رسمی وسری» تشکیل دادند. درجلسه که درآن دست کم دونمایندۀ باصلاحیت ملل متحد ومقامات آسترالیایی حضورداشتند، درمورد تصمیم ملل متحد به انتشار فهرست نام شماری از افراد «جنایت کار وجنگ سالار» که به قول آن سازمان درجنایات بشری مشارکت داشته و به حیث عامل نقض صریح حقوق مردم افغانستان معرفی شده اند، فیصله هایی صورت گرفته است.
زمان مشخصی برای انتشارفهرست اعلام نشده ولی احتمال داده می شود که این اقدام ظرف چند ماه آینده انجام بگیرد. موازی با آن این سازمان فهرستی از نام شخصیت های ملی ونکونام را که درامرتأمین صلح وایجاد جامعۀ مدنی درافغانستان تلاش های مؤثری انجام داده اند، نیز منتشرخواهد کرد. هدف از نشراین لیست ها، کمک به ساختارحکومت آینده ( پس ازسال 2014) عنوان شده است.
درخبرآمده است که احتمالاً تلاش های منسجم وسری به منظور ایجاد یک تیم جایگزین برای حکومت کنونی افغانستان درسطح بین المللی درحال انجام است. این درحالی است که نگرانی های مردم نسبت به آینده، بی کفایتی تیم حاکم واشاعۀ بی سابقۀ غارت وچپاول دردستگاه دولت وحکومت به شدت درحال افزایش است. گزارش ها می رسانند که افراد ردۀ اول ومیانی دولت وحکومت، با سرعت برای خروج خانواده ها وسرمایه های شان از افغانستان دست به کار شده اند.
این فیصله بدون شک با مخالفت رسمی مقامات افغانستان وهمچنان گروه های جنگ سالار وناقض حقوق بشررو به رو خواهد شد. مخالفت گروه های مسلح درگذشته نیز با نشر فهرست جنایتکاران مشاهده شده است.