-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

هدف مثلث ضد امریکایی، کنار زدن جنرال رحیم وردک استتلاش منطقه یی به همکاری محافظه کاران ارگ این است که یک نظامی طرفدار محافظه کاران رهبری وزارت دفاع را در دست گیرد که ازهرجهت، زمینۀ نفوذ وحضور آی، اس، ای وجاسوسان ایران دراردو فراهم باشد.

به نظرمی رسد که برخی حلقات سعی دارند تا اردوی نو تأسیس افغانستان را از نظر اعتباری ترور کنند وبدین وسیله، اردو که تا کنون به سمبول امید مردم بدل شده است، قربانی منازعه بین محافظه کاران ارگ و امریکا شود.
 عملیات مخفی درافغانستان برضد نیروهای ناتو به خصوص ارتش امریکا اکنون به شکل مثلت عمل می کند. دوضلع مثلت ( ایران وپاکستان) از ده سال اخیر تا کنون درین باره پالیسی واهداف مشترک را درعرصه امنیتی وتخریب مدنی به پیش برده اند. این جبهه در سه سال قبل زمانی شکل جدی تر به خود گرفت که تیم حاکم درکابل ضدیت خود با امریکا را درگفتار ودرکردار علنی ترکرده است.
 اکنون مثلت ضد امریکایی با اشتراک تیم کابل، پاکستان وایران شکل کامل تر به خود گرفته است.
با شروع هنگامۀ خروج امریکا وناتو از افغانستان این قضیه برای مثلت ضد امریکایی اهمیت جدی پیدا کرده است که ارتش ساختۀ امریکا نیز باید تحت رهبری تیم حاکم باشد. مثلت ضد امریکایی پیش بینی کرده است که جنرال وردک به حیث نظامی طرف اعتماد امریکا با رهبری کردن یک ارتش قوی درمنطقه می تواند همه را با چالش های سختی رو به رو کند. ترس ازاردوی نوپای افغانستان دراردوگاه ضدامریکایی بیشتر ازین پیش بینی مایه می گیرد که امریکا با کاهش حضور خود درافغانستان، اردوی ملی افغان را با جنگ افزارهای پیچیده وپیشرفته مجهز می سازد که می تواند پاکستان وایران را نیز تهدید کند. این تهدید درمرحله اول متوجه تیم محافظه کاران وگروه های مسلح تظیم ها است که از چندی به این سو درگوشه وکنار افغانستان دو باره فعال شده اند.
منابع خاص تصدیق می دارند که توطیه نفوذی های دشمن دروزارت دفاع بر اساس پروژه مشترک ایران – پاکستان سازماندهی شده است که هدف از آن، کنار زدن سترجنرال رحیم وردک وزیر دفاع است. محافظه کاران اطراف رئیس جمهور ( شامل نظامی ها ورهبران تنظیم ها) که خیال ابقا درقدرت پس از سال 2014 را دارند، جنرال وردک را یک عامل امریکا می دانند که رهبری یکی از سکتور های دفاعی مملکت را بردوش دارد ومی تواند تلاش ها به خاطر حفظ قدرت ملوک الطوایفی را ازبین ببرد. همپا با افزایش بی اعتمادی وتنش بین تیم محافظه کاران و امریکا، این بحث اوج گرفته است که یک نظامی جنگدیده وطرفدار تنظیم ها که از سوی ایران وپاکستان نیز مورد تایید باشد، باید رهبری اردو را در دست گیرد.
 ازمدتی به این سو، تبلیغات شبکه های جاسوسی ایران وپاکستان نیز به هدف تخریب اعتبار وزیردفاع تحت نام آن که وی درگذشته به آی اس آی وابسته بوده است، گسترش یافته است. درحالی اسناد، آثار جنرال های آی اس آی وانبوه یی از مدارک استخباراتی پاکستان که پس از ختم «جنگ سرد» نشر شده اند، بیانگر این نکته اند که غیر از برخی فرماندهان مستقل ملی در داخل افغانستان، مابقی تمام رهبران تنظیمی ولشکرهای مفت خور پشاور نشین به طور کامل جزو مأموران افغانی آی اس آی بوده اند وازین بابت امروز مشاهده می کنیم که به قارون های پول وخون و مواد مخدر تبدیل شده اند. آثار«خاموش مجاهد» و«تلک خرس» نمونه های بارز این قضیه اند.
همۀ این امکانات را چه کسی برای محافظه کاران ارزانی کرده است؟
پیروزی این توطیه به مثلث ضد افغانستان وضد امریکا امکان می دهد که محافظه کاران، قدرت را به طورمادالعمر به نفع خود انحصارکنند واهداف ایران وپاکستان نیز دراردوی افغانستان مانند حضور شان درنیروهای تنظیمی، تحقق پیدا کند. ذخیره سازی نفوذی ها به طور قطع همین هدف را دنبال می کند که اگرکار به جاهای خطرناکی بکشد، ثمرۀ آن را طالبان وایران وپاکستان خواهند گرفت. هدف، همانند سال های اول 1371، متلاشی کردن سکتور نوپای دفاعی افغانستان است.