-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

رضا رضایی؛ طلوع رؤیای سبزنسل سبز

امید است این جوانان میان «شهرت» و «محبوب بودن» تفاوت بگذارند. 


تلویزیون پربینندۀ «طلوع» چراغ دیگری از ایوان هنرموسیقی جوان افغانستان آویخت.
هفتمین دور مسابقات جوانان دربخش آوازخوانی- ستارۀ افغان- نونهال تازه پایی را بر اورنگ ذوق وهنر جوان فراز آورد. رضا رضایی نوباوه یی با رؤیا های مخملی، به عنوان میراث نگهدارفرهنگ دردها وشادی ها، درست ازمتن زندگی دشوار سربرآورده است.   با آرامشی اندوه آلود، لبخند هایش را به روی همسالان خودش نثار می کند و با شیرۀ جان خویش ارزش دارفرهنگ واحساسات مردمی است که همیشه درمقام ایستادگی، تواضع و ترنم های جاودانۀ همزیستی درافغانستان، نمادی ازپویایی بوده اند.
دردوران انباشته از شک وشبهات، ظهوریک چهره یی هنری دیگر، معنای دست ناخوردۀ زندگی دروجود نسل امروز افغانستان را پاکیزگی بیشتر می بخشد. درآوانی که جادوگران برخاسته از کاخ های زوروتزویر ، شاخی دست های شان را به حرکت درمی آورند تا عشق وفضیلت وحس مشترک را دردررگ رگ وجود جامعه خستۀ ما خفه کنند؛ تولد رضا ورضایی ها، نویدی بس ارزشناک درجماعت جوانان میهن ماست. امید است این جوانان میان «شهرت» و «محبوب بودن» تفاوت بگذارند.