-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

هشدار صریح سفیر انگلیس به دولت کابل
 روزنامه گاردین به نقل از ویلیام پتی سفیرانگیس درکابل نوشت:
 اگر حکومت افغانستان در دراز مدت برای از بین بردن فساد اداری اقدام نکند حکومت بریتانیا مجبور خواهد بود تا بعد از خروج نیروهای خارجی در ختم سال 2014 میلادی کمک های خود را به نیروهای امنیتی افغان قطع کند و افغانستان هم توانایی آن را نخواهد داشت تا مصارف اردو و پولیس را از منابع داخلی خود تمویل نماید.

سفیر بریتانیا در دفتر کارش در کابل به روزنامه گفته است، ما می خواهیم ازین کشور حمایت نمایم ولی اگر افغان ها خودشان تلاش ها را بخرچ ندهند، در آن صورت مردم بریتانیا نظر شان را تغییر خواهند داد. وی گفته است که رهبری مناسب درکابل وجود ندارد وناکامی درامرجلوگیری از فساد فراگیر، مشروعیت دولت کنونی را از بین می برد.

کشورهای غربی تا کنون ملیارد ها د الر به منظور جنگ علیه طالبان و از بین بردن پناگاه های شبکه القاعده و سایر گروپ های مشابه مصرف کرده و نیز تعهد نموده تا بعد از خروج نیروهای خارجی، به کمک های شان جهت تمویل مصارف نیروهای امنیتی ادامه بدهد. ولی اگر سهم کمک های ما از 4.1 ملیارد دالر که سالانه برای مصارف نیروهای امنیتی افغان تخمین گردیده قطع یا کم شود، عواقب بدی در پی خواهد داشت.

سفیر بریتانیا می گوید، بعضی افغانها شاید فکر کنند که ما انتخاب دیگر نداریم چرا که ما قبلاً گفته بودیم کمک های ما بخاطر امنیت ملی ما صورت می گیرد. اما باید بخاطر داشت که انتخاب برتر و مرجع ما توسعه یک حکومت با ثبات و دموکراتیک افغان است، نه یک حکومت بی کفایت و فاسد.

سفیر بریتانیا می گوید، ما نمی گویم که افغانستان باید یک کشور نمونه باشد، ولی باید کشوری باشد با ثبات که توانایی اداره کردن از خود و توانا یی مقاومت علیه تروریزم بین المللی را داشته باشد. ما نمی خواهیم به جای یا محلی برگردیم که لجام گسیخته و غیر قابل اداره باشد و یا توسط سیستم اداره شود که کاملاً دشمن ما باشد. به هر صورت، من واقعاً فکر می کنم که ما اکنون در مسیری قرار داریم و قربانی های ما عبث و بیهوده نبوده است.