-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

امریکا فشردن گلوی طالبان را از سرگرفتوزیرخارجه امریکا در دیدار با زلمی رسول گفت:
« طالبان با آغاز هر گونه گفتگو باید ارتباط خود را با القاعده قطع کنند، از خشونت دست کشند، به شمول زنان به اقلیت ها در افغانستان احترام بگذارند و قانون اساسی افغانستان را قبول نمایند.» 
این درحالی است که به قول طالبان موقعیت «متزلزل» امریکا درمذاکرات قطر، به قطع مذاکره انجامیده است. اما گروه های ناظر برامور معتقدند که ترک میز مذاکره ازسوی طالبان، بیشتر جنبۀ سیاسی برای امتیاز گیری دارد و طالبان درآیندۀ نزدیک دو باره درقطر مذاکرات شان را از سر خواهند گرفت. فشار های واعتراض های دولت کابل درواکنش به دیدارهای مخفی امریکا وطالبان سبب شد که تا مرحلۀ بعدی با انتخابات امریکا و وضعیت بین کابل وواشنگتن رابطه دارد، مذاکرات قطربه تأخیر افتد.  ازسویی هم درواشنگتن گفته شده که امکانات امضای سند پیمان استراتیژیک قوی ترشده است اما به نظرمی رسد که قوس تبلیغاتی این مسئله بیشتر وسیع است تا آن که واقعیت داشته باشد. دو پارچه سازی مفادات پیمان استراتیژیک ( همکاری های درازمدت جدا و بحث پایگاه ها جدا) درنتیجه سازش وتوافق کرزی با واشنگتن صورت گرفته است. این دو پارچه سازی امکان می دهد که حساسیت وواکنش ایران وپاکستان از جوشش بیفتد وگروه های تحریک شده درداخل نیز، با برداشت های متفاوتی مواجه شوند.