-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

جبارثابت وداستان مبارزه با ویسکی وجک دنیلامروزسوم حمل 1391،هنگام بررسی یادداشت های تحقیقاتی ام گزارش جالبی را یافتم که درهمان زمان بنا به دلایل امنیتی نتوانسته بودم تحقیقات دربارۀ آن را ادامه بدهم.
البته این قضیه کم وبیش به مسایلی برمی گردد که سبب شده بود جبار ثابت امرگرفتاری من را صادرکند. داستانش طولانی است ودرین جا مناسبتی ندارد. اما موضوع یادداشتی که بعد ازچند سال درمیان اوراق پیدا کردم، این است:
درسال 1366 که عبدالجبارثابت درنتیجۀ یک تعامل درونی حاکمیت برمسند دادستان کل ( لوی سارنوال) تکیه زد، خلافکاری های زیادی به نام قانون از وی سر زد وبه عنوان یکی ازپیش قراولان حاکمیت فساد سالاری، سوء استفاده ازقدرت حکومتی، خدمت زیادی به نفع «تیم خاص» و به سود خویش انجام داد. کسانی که ثابت را روی صحنه آوردند، مرحله به مرحله او را به جان رقبای اقتصادی وسیاسی خویش انداختند که شرحش درین اجمال نمی گنجد.
اما تا آن جایی که نگارنده ( رزاق مأمون) درجریان بودم، یکی ازمأموریت های دراماتیک وعجیب سارنوال ثابت این بود که مجمع بازرگانان قاچاقچی پاکستان به همکاری حلقات آی، اس ، آی درحکومت کابل موفق شدند بازارپرسود عرضۀ مشروبات الکلی را به انحصارخود درآورند.
ماجرا چه گونه اتفاق افتاد؟
صاحبان کارخانه های محصولات مشروب الکلی درپاکستان پس ازسقوط طالبان وآزاد شدن بازارواردات مشروبات پرکیفیت امریکا وغربی با قیمت ارزان دربازارهای افغانستان، با رکود سختی رو به رو شده بودند. مثلاً یک بوتل ویسکی که ازطریق فروشگاه های غربی (سوپریم) به مصرف کننده عرضه می شد، ارزان، با کیفیت وبی خطربود.
حلقات بازرگانی پاکستانی ازطریق رخنه براذهان برخی علمای مذهبی شامل درحکومت وخصوصاً درتوافق پنهانی با سارنوال ثابت شرایطی را فراهم کردند که تحت نام مبارزه با مسکرات وشرب حرام، پروژۀ وسیعی را ازنام حکومت برضد عرضه کنندگان بالنسبه آزاد مشروبات الکلی درنهاد های خارجی و هوتل داران افغان که معمولاً ازخارجی ها وافراد بلند پایۀ دولتی پذیرایی می کردند، به راه انداختند.
نفوذ اطلاعاتی بالای علمای مذهبی واستفاده از اعتقادات آن ها به طورکامل سری بود که حتی خود شان نیز متوجه عمق ماجرا نبودند اما جور آمد وسازش با سارنوال ثابت نمی توانست تصادفی واثرگذاری ناخود آگاه بالای یک فرد عامی وعادی باشد.
براساس توافق دوجانبه ومخفی، سارنوال ثابت عملیات خود به هدف بستن وتعطیلی فروشگاه های خارجی وداخلی عرضۀ مشروبات الکلی را درسطح شهرکابل شروع کرد. این پروژه مستقیم از فروشگاه سوپریم ودیگرمهمانخانه ها شروع شد. فرماندهی ناتو، نهاد های امریکایی ودیگرمراجع خارجی که با اقدامات لوی سارنوالی مواجه شده بودند، با انتباه ازحساسیت مروج درجامعۀ افغانستان نسبت به تولید وعرضه مشروبات الکلی، به بستن بازارعرضۀ مشروبات الکلی موافقت کردند. تمام مصرف کنندگان مشروب درسطح وزیران، قوماندانان امنیه ومقامات وضیافت داران شبانه روزی، به اکمال مخفی از مراجع مختلف روی آوردند اما این وضع سبب شد که پلیس تحت نام تنفیذ اوامر سارنوالی، کار را برتمامی عرضه کنندگان ومشتریان مشروبات الکلی آن چنان سخت کردند که یک خلاء بزرگ بازار درسطح عرضه وتقاضا ایجاد شد. به زودی با استفاده ازخلاء به وجود آمده دربازار تقاضا، سیلی از مشروبات تولید پاکستان با برچسب های تقلبی به سوی بازارافغانستان سرازیر گردید.
نتیجۀ این عملیات استخباراتی- اقتصادی، مافیای مشروب پاکستان را دوباره براورنگ بازار مصرف درافغانستان مستقر ساخت. مشروبات غربی به بهای دوبرابر رسید وبنجل وارداتی پاکستان در تاروپود جامعه ریشه دوانید.
با این عمل به جای آن که اصلاحات بیاید، مصرف مشروب با توجه به قیودات وضع شده، دوبرابرشد واضافه برآن، ده ها تن دراثر نوشیدن مشروبات مسموم یا کور شدند ویا جان های شان را ازدست دادند.
اطلاعات دقیقی ازمواد مشخص درتوافق بازرگانان پاکستانی با عبدالجبارثابت وجود ندارد. اما با توجه به حرص بسیار سوزان ثابت به پول، دارایی وزمین، با اطمینان می توان گفت که رشوت بزرگی ازمافیای پاکستان گرفته بود.
 بدین ترتیب سارنوال ثابت با آن همه غوغا سالاری که به راه انداخته بود، درساحۀ سبزوزیراکبرخان  برای خود زمین غصب کرد و راه قاچاق آزاد مشروبات پاکستانی به افغانستان را قانونی ساخت. او عملاً ازسوی مافیای اطلاعاتی، به عنوان بازاریاب با صلاحیت دولتی برای جایگزینی مشروب پاکستان به جای محصولات غرب مبدل گردید. ثابت شخصاً به مهمانخانه های می رفت وهمه را زهرچشم نشان می داد. این درحالی بود که هرشب به حدی شراب می نوشید که مست ولایعقل می شد و بدون ساز به رقص وپایکوبی شروع می کرد. البته فیلم هایی از وی درین رابطه موجود است.
البته شخص اصلی درداخل که ثابت را درعملیات همراهی می کرد؛ این موارد را برای من ( به شرط افشا نشدن نامش) شرح داده بود. حالا که چند سال سپری شده، اگرامنیت ملی ولوی سارنوالی افغانستان بخواهند درین باره بازرسی کنند، فرد عامل واطلاعات الحاقی این موضوع را دراختیارآن ها قرار خواهم داد.