-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

پرتاب موشک به کمپ مجاهدین خلق توسط جاسوسان ایران

شورای ملی مقاومت ایران خبر داد:


در حدود ساعت 9:30، چهارشنبه، 28 مارچ، صدای مهیب فرود خمپاره ئی در اردوگاه آزادی درعراق که مبارزان ضد رژیم آخوندی ایران درآن مستقر اند، شنیده شده است که باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در میان ساکنین است. این خمپاره در 1،000 متر واقع در جنوب غربی از کمپ فرود آمد. و باعث آتش و دود غلیظی در محل انفجار شده است
شلیک خمپاره، به خصوص در زمان آماده باش حداکثر با توجه به اجلاس سران عرب در بغداد  یک هشدار بسیار جدی بر امنیت و حفاظت از ساکنان آزادی است. این امر به ویژه پس از زمانی که ساکنان به این نوع حمله که توسط رژیم ملایان با توجه به منطقه بسیار کوچک از کمپ آزادی، تمرکز بیش از حد جمعیت و فقدان هر ساختمان و منطقه محل اقامت کمپ که از ساخته شده، بسیار آسیب پذیر هستند
و آشکار است که اگر افراد بیشتری از کمپ اشرف به کمپ آزادی منتقل شوند، آسیب پذیری خود را بطور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
مقاومت ایران، در حالی که به یاد نزدیک به 200 حمله تروریستی رژیم آخوندی در مقابل ادارات و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق در 2  دهه گذشته  از جمله اجرای انواع مختلف از خمپاره و موشک، خواستار توجه سازمان ملل متحد شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل متحد، و وزیر امور خارجه ایالات متحده بر روی نیاز به حفاظت از ساکنان کمپ آزادی و پیدا کردن راه هایی برای کاهش آسیب پذیری خود. افزایش اندازه از آزادی اردوگاه و گسترش جمعیت، خواهان گام های فوری و ضروری است. در حال حاضر نیم کیلومتر مربع برای ساکنان کمپ آزادی 60 بار کمتر از این منطقه در اشرف است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران