-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱۹, شنبه

اختلاف شدید بین امنیت ملی ومارشال فهیم
یک منبع مؤثق ازامنیت ملی افغانستان به «چشم اندازآنلاین» از تشدید اختلاف میان آقای قسیم فهیم معاونت اول ریاست جمهوری ومقامات ادارۀ امنیت ملی خبرداد.


مورد اصلی این اختلاف، اعمال فشارمعاون اول دولت به خاطرآزاد سازی چند قاچاقچی بزرگ مواد مخدراز بازداشتگاه های امنیت است که علاوه برقاچاق، به آدم ربایی و ده ها فقره تجاوز جنسی وغصب زمین متهم دانسته می شوند.
منبع گفت که فشارهای تهدید آمیزآقای فهیم به طورمشخص بالای سارنوال فتاح ( دادستان امنیت ملی) اعمال شده است. اما این که آیا دانه درشت های مافیای قاچاق دراثر مساعی فهیم آزاد شده اند ویاخیر، تا کنون اطلاع دقیقی دردست نیست.
همین منبع اظهارداشت که تلاش مقامات ارشد ازجمله فهیم به منظور نصب وتوظیف افراد وفادار به شخص خودش درارگان های امنیت ملی تا کنون متوقف نشده است. دست اندازی درساختارامنیت ملی به وسیلۀ جناح های قدرت یکی ازنگرانی های جامعه جهانی وحلقات مخالف فهیم درداخل دولت بوده است.
منبع امنیت ملی با اشاره به وخامت وضع دردستگاه دولت وگسترش بی نظمی وفساد جناح های شامل درحکومت تایید کردکه شیرازۀ امور درحال ازهم گسیختن است و بنا به گفته وی، اکنون یک نوع « شرایط انتقالی» درتمامی سطوح نظام حاکم شده است.
بنا به تحلیل منابع امنیتی، پیش بینی این که «شرایط انتقالی » موجود چه گونه به مرحلۀ بعدی گذارداده خواهد کرد، دشوار است. اوضاع عمومی نشان می دهد که گذار به مرحله پسا «انتقالی» مسالمت آمیز نخواهد بود.
به همین سبب کوچ کشی وفرارسرمایه داران ازبخش های سکتورخصوصی تشدید گردیده است.

مارشال فهیم وجمعی ازوالیان ونظامیان به حوالۀ یافته های ناظران بین المللی که دردوسال اخیردست کم دوبار ازطریق رسانه های جهانی درقاچاق، آدم ربایی سازمان یافته وغصب ده ها هزار جریب زمین وتوزیع آن به حلقات وابسته به خویش متهم اند. اگرچه واشنگتن تمام پرونده ها را درکانال های نهاد های گردآوری اسناد تنظیم کرده است؛ اما گمان می رود که با تشدید وضعیت بحرانی درکشور، پرونده ها را دوباره مطرح کند. هرگاه فهیم بازهم به منافع امریکا سودمند باشد، درقدرت باقی خواهد ماند. امریکایی ها هنوزهم باوی درتماس هستند وبرخی اوقات با «پرزدن » به کلاه فهیم، دیگرجناح های حکومت را کنترول می کنند.
درهمین حال منابع مسئول دردولت افغانستان فاش کرده اند که سازمان ملل متحد درهمکاری فشرده با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی فهرستی کارمی کنند که درآن نام های عناصربالا مقام نظامی ودولتی افغانستان گنجانیده شده که به زمین خواری، قاچاق مواد مخدر وآدم ربایی ها اختلاس های بزرگ متهم اند.
تیم تحقیقاتی امریکا اکنون روی دوسیه یی کارمی کنند که ارتباط میان کشته شدن هشت نظامی امریکایی درمیدان هوایی درسال گذشته و ترور دو مشاور امریکایی دروزارت داخله درماه فبروری مشخص خواهند کرد. بازرسان امریکایی احتمال می دهند که کشته شدن هشت نظامی امریکا درمیدان کابل با حمل وبارگیری محموله های مواد مخدر به چرخبال های اردوی ملی از سوی مقامات بلند پایه رابطه داشته است.  
تحقیقات ارتش امریکا درین باره ادامه یافته است وممکن است یافته های تحقیق در یک زمانی که لازم دانسته شود، ازطریق رسانه ها اعلام شود.