-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

خطرتبدیل «هشت ثور» به جشن انفجارات


رژۀ نظامیان با فلج کردن زندگی یومیه مردم، دزدی های سرسام آورپول بیت المال به خاطر اثبات چه چیزی راه اندازی می شود؟


وزارت دفاع ملى پیشاپیش خبر داده که از هشت ثور بیستمین سالروز پیروزی گروه های مجاهدین به طرز «با شکوه» با رژۀ نظامی ونمایش قوا تجلیل خواهد شد.
این آرایش تبلیغاتی ازسوی گروه های شامل درقدرت درشرایطی مطرح می شود که هسته های متحرک انتحاری از چهار دروازۀ پایتخت، گژدم وار به داخل رخنه می کنند؟!
گروه های «تنظیمی» شامل درقدرت که با کردارهای تکان دهندۀ خود، فاتحۀ «جهادومقاومت» را خوانده اند، با فشارهای بی سابقۀ روانی وتهدید های اعلام ناشده و اعلام شده مواجه هستند. تاجران «جهاد ومقاومت» که تعداد شان از صد تن بیشتر نیست، درسال های اخیرچنان مست ازپول ومال وآرگاه وبارگاه بودند که نزدیک شدن روزحساب را درخواب هم نمی دیدند. از دست دادن قدرت دراحوال کنونی، باخت همه چیزو برای همیشه خواهد بود.
بنا برین، محاسبه کرده اند که زورنمایی درتاریخ هشت ثورصرفاً برای سران حاکم ضروراست.
خوب می دانند که اشباح یک قدم نزدیک تربه سوی شان خزیده اند. مردم، جامعه جهانی، طالبان، عربستان وپاکستان دسته جمعی تصمیم دارند قفل بزرگ بن بست موجود درافغانستان را بشکنند. تیم حاکم تنظیمی می خواهد مردم را به دم توپ بدهد. مردم باید تاوان بدهند. دریک چنین اوضاع، بانگ نمایش نظامی ورژۀ تبجیلی به خاطر هشت ثور بلند شده است!
مگرچشم های مردم باز شده است. اما بازهم نمایش ضرور است.
دم ودستگاه دولت وجامعه تقسیم شده وپا برگلوی مردم گذاشته اند، مگربرای نمایش قدرت، تصویرتبلیغاتی درست می کنند. آیا به راه اندازی نمایش های پرمصرف درکابل که هنوزدستخوش هراس ونگرانی حملات چند روز پیش است، امتیازی به بارخواهد آورد؟
چهارسال پیش، رسوایی بزرگی درچمن حضوری درمراسم گرامیداشت ازهشت ثور به مشاهده رسید که جان دست کم 15 تن را گرفت وهزاران افسروسرباز ارتش دراثرتیراندازی یک دستۀ سه نفری اغتشاشیون مثل بندریگی متلاشی شدند.
نمایش امسال نیز با فلج کردن زندگی یومیه مردم، دزدی های سرسام آورپول بیت المال به خاطر اثبات چه چیزی برگزار خواهد شد؟ هنوز نسل های پسین همه چیز را به یاد دارند وکوه های مصیبت وتنفر که دردل های طرف های جنگ باد کرده اند، سرجایش باقیست.
درتناسب به سال های قبل، وضع امنیتی شکننده تر وخطرپذیرتر است وقمار ارکان قدرت ممکن است پیشایپش یک باخت افتضاح آمیز دیگر باشد. جشن خیالی وسرشاراز ترس ووهم با عملیات متتقابل وبازدارندۀ طالب رو به رو خواهد شد.