-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبه

احتمال بازگشت عبدالظاهر «قدیر» به میدان جنگ


محافظه کاران با فاصله گیری زودهنگام ازامریکا سعی دارند برای حفظ قدرت، «خود را جمع وجورکنند.» 

ظاهرقدیررهبر «ائتلاف حمایت ازقانون» درمجلس نمایندگان که با مارشال فهیم وحکومت کرزی آشکارا مخالفت می ورزد، ناگهان به روزچهارشنبه «درمراسم قدردانی ازفداکاری نیروهای امنیتی افغان» حضوریافت. درآن جلسه فرماندهان ناتوومقامات ارشد امنیتی هم حاضربودند.
وزیرداخله به تکرارسخنان رئیس جمهورگفت: افغانستان نمی خواهد ازنظرامنیتی باردوش جامعه جهانی باشد. این سخنان درحالتی بیان می شود که سکتورهای امنیتی به طورکامل به کمک های بین المللی وابسته است. درتۀ اظهارات گزندۀ واحتیاط آمیزمقامات اهداف دیگری پنهان است. جدا سازی امنیتی ازچترامریکا بدین جهت است که نیازبه یک تغییرسیاسی دررهبری نظام به یک امرکلیدی بدل شده است. محافظه کاران با فاصله گیری زودهنگام ازامریکا سعی دارند برای حفظ قدرت، «خود را جمع وجورکنند.» وانتخابات را « دردست خود بگیرند.» جامعۀ جهانی متوجه شده است که اردوگاه محافظه کاران می خواهد حتی الاامکان خود را با هزینۀ امریکا وغرب، برضد غرب وامریکا «جمع وجورکنند.»
ازمیان آن همه اعضای پارلمان که هم نظامی اندوهم با ارکان مختلف قدرت رابطه دارند، درک این نکته که چرا تنها ظاهرقدیر را دریک چنین نمایش شعاری دعوت داده بودند؛ چندان دشوارنیست. باید ازهمین حالا رابطه میان وی با فرماندهان پلیس واردوی ملی گرم شود. ازجانب دیگر دیدارهای جنرال دوستم با حلقات خارجی و مانور های تازه درمورد حمایت از «ملاعمر» خطرشکستن صف «تنظیم ها» را بیشتر کرده است.
ظاهرقدیر، فهیم قسیم را «مارشال فتح خیمۀ سیمین بارکزی» لقب داده بود. وی عملاً حرکت ضد حکومت درپارلمان را رهبری می کند؛ اما روزگارچنان ورق خورده است که به دستور مارشال فهیم، قراراست وی ازین پس «کلان» ساخته شود!
تیم محافظه کاران چه دردرون دستگاه وچه خارج ازآن نسبت به نیات ناتووپاکستان عمیقاً مظنون اند. حوادث اخیر «شبکۀ حقانی» را بخشی ازعملیاتی تعبیر کرده اند که هدف آن ریشه کنی «تنظیم ها»ی مدافع حکومت کرزی است. حزب اسلامی نیز درچانه زنی ها جایگاهی به خود یافته واتحاد «اضطراری» درحال شکل گیری است. به این ترتیب ازنظرکلی گمان برده می شود که رویارویی تیم نظامیان «تنظیمی» با پاکستان وجامعۀ جهانی دیریا زود به یک تصادم اجتناب ناپذیر نزدیک می شود. توزیع اسلحه درشمال ومناطق غربی ومرکزی آغاز شده واکنون تقسیمات جبهات وتعیین فرماندهان درصورت بروزیک جنگ تازه درحال انجام است.
ظاهرقدیراگردرچهارچوب مناسبات گذشته درخط پدرش- حاجی قدیر- درحوادث بعدی گام بگذارد، فرمانده جبهات جهادی درشرق شامل کنر، نورستان وننگرهار درنظرگرفته شده است. به غیرازظاهرقدیر، وحضرت علی هیچ فرمانده دیگری طرف اعتماد «تنظیم ها» نیست. آن ها ازگسترش حضورنظامی حزب اسلامی درشمال وشرق نگران اند. تیم خاص کرزی پیشاپیش علاقه مند است تا ساختارهای جنگی حزب اسلامی درسه ولایت مشرقی جبهات را رهبری کنند.