-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

خنجر محقق به جان نخبه گان سیاسی هزاره

یادداشت زیرهمراه با دستخط ( دستورقتل) محمد محقق به آقای احمدی فرستاده شده. این سند توسط همکار ما که خود ازنزدیک ترین شاهدان عینی صدورکشتارها ازسوی محقق بوده، به نشانی «چشم اندازآنلاین» ارسال شده است. جزئیات قضیه را ذیلاً ملاحظه فرمایید:


سلام...
وعده کرده بودم که جزئیات قتل کاشفی که توسط محقق کشته شده است به شما بدهم. آنچه که دوستان ما برایم نوشته چنین است.
کاشفی عضوی مرکزی حزب حرکت اسلامی بود. او ملایی قوی وسخنور فوق العاده ای بود.
از حرکت اسلامی دلخور شد وبه حزب وحدت اسلامی پیوست. اما محبوبیت وهمراه با سخنوری اش بزودی سبب شد تا در شمال جاباز کند واندک اندک این نگرانی برای محقق پیش آمد که جای اورا در شمال خواهد گرفت.
نفوذ مردمی او کم خواهد شد وهمه بسوی کاشفی توجه خواهند کرد.
کاشفی زنی ایرانی داشت جدیداً یک دختر افغانی از مزار را نیز گرفته بود. برای عروسی به پول نیاز داشت ودست تمنایش را به سوی محقق که تازه باهم هم حزبی شده بودند دراز کرد تا کمکی کند وعروسی اش انجام شود. 
طرح ترور از این جا آغاز می شود.
محقق از این درخواست کاشفی بسیار استقبال می کند وبه او وعده می دهد تا تمام مصارف عروسی اش را بپردازد. 
لذا نامه که شما نیز در اختیار دارید به آقای حاجی احمدی یکی از فرماندهان حزب وحدت نوشته وشرایط ترور اورا می دهد.
شاهد عینی در این نوشته می گوید:
صبح آن روز که قرار بود کاشفی نزد محقق آید وپول وعده شده را ببرد، محقق زود تر در دفتر حزب آمد. اما در اطاقش نرفت ودرمیان حویلی با نگرانی قدم میزد ودر مخابره با کسی صحبت می کرد.
شاید پشت خط حاجی احمدی بوده باشد.
هردم به ساعتش نگاه می کرد وبر نگرانی اش افزوده می شد.
حوالی نیمه های قبل از ظهر بود که صحبت محقق در مخابره با لحن تند تر صورت می گیرد تا این که با صدای بلند گفت: با موفقیت انجام شد؟ اوبچه خوب مطمین هستی؟
لحظاتی پس محقق لب خندی زد ونفس عمیق کشید وآمد خود در کوچی که در وسط حویلی بود لم داد.
چند دقیقه نگذشته بود که ازطریق مخابره دیگر قوماندان ها راپور قتل کاشفی داده شد. 
محقق با آرامی بلند شد وبه یکی از قوماندان ها گفت این خبر مهم است تا مطمئن نشده اید آوازه دروغ را پخش نکنید. این را گفت وخود در اطاقش رفت وتنها با هیچ کسی ملاقات نکرد.
بعد تر ها حاجی احمدی مسوول ترور کاشفی نیز توسط محقق کشته شد.
همچنین وی متهم به قتل مصباح، جنرال اختری عضو پاسداران جهاد افغانستان، پهلوان حیدر یکی از متنفذین قدرتمند مزار، آقای دانش می باشد که همه این اسامی تاهنوز در راپور حقوق بشر نیامده ولی به صورت معلومات در نزد این دفتر موجود است.