-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

دست اندازی جاسوسان ایران دراکادمی علوم افغانستان
روزنامهء ملی باور نوشته است، مداخلهء ایران در امور مربوط به اکادمی علوم افغانستان نیز آغاز شده است.

به نوشتهء روزنامه، راه برای مداخلهء ایران در کار های اکادمی علوم افغانستان زمانی باز شد، که عبدالباری راشد رییس این اکادمی سال گذشته به ایران سفر کرد و با حکومت آن کشور روابط برقرار نمود.

روزنامه در مطلبی به نقل از برخی اعضای اکادمی علوم افغانستان نوشته است، که از سوی ایران برای تعدادی از کارمندان این اکادمی معاش در نظر گرفته شده و با آنها کمک های نقدی صورت می گیرد.
 
نویسندهء مطلب ننوشته است، که کی ها در اکادمی علوم پرده از این راز برداشته اند.

روزنامهء خدمتگار هم در مطلبی به همین مساله توجه کرده است.

در مطلب گفته شده است، که خریطه های دالر از سوی ایران به اکادمی علوم افغانستان انتقال داده شده اند.

به نوشتهء روزنامه، نفوذ ایران در اکادمی علوم برخی از اعضای این اکادمی را نگران ساخته است.

روزنامه می نویسد، پس از آنکه رییس اکادمی علوم افغانستان سال گذشته از ایران دیدار کرد، مداخلهء ایران در امور این اکادمی آغاز شد.

روزنامه نوشته است، در همین مدت حد اقل سه سیمینار به کمک مالی ایران در اکادمی علوم افغانستان برگزار شده اند، که به نوشتهء روزنامه، در آن تلاش شده به تاریخ افغانستان صدمه وارد شود. 

روزنامه هم چنان نوشته است، که ایران در تلاش است با توزیع کتب در افغانستان، به هویت تاریخی این کشور صدمه برساند.

خدمتگار در مطلبی دیگر خواهان جلوگیری از ادامهء چنین مداخلات در امور افغانستان شده است.
روزنامه از ادارهء امنیت ملی افغانستان خواسته است، تا مسالهء مداخلهء ایران در کار های اکادمی علوم افغانستان را بررسی کند و نگذارد ایران در امور مربوط به این اکادمی مداخله کند.

در این مطلب گفته شده است که در جریان سی سال گذشته ایران و پاکستان با مداخله در امور سیاسی، فرهنگی و دیگر بخش ها در افغانستان، زمینه را برای بی ثباتی در این کشور مساعد ساخته اند.

و روزنامهء سرنوشت نوشته است، حلقات ایرانی در سیمینار هایی که به کمک مالی ایران در اکادمی علوم افغانستان راه اندازی شده، کوشش کرده اند تا تردید هایی در مورد تاریخ افغانستان بوجود بیایند.

به نوشتهء روزنامه، در ادامهء این تلاش های ایران، سال گذشته در یکی از سیمینار ها، نسخه هایی از کتابی موسوم به "درس هایی از تاریخ" از سوی ایران به شرکت کننده های این سیمینار توزیع شدند.

روزنامه به نقل از برخی اعضای اکادمی علوم افغانستان نوشته است، که در این کتاب هویت افغانستان مورد پرسش قرار گرفته و کوشش شده تا افغانستان بخشی از جغرافیای ایران وانمود شود.

روزنامه می نویسد، در جریان یک سال گذشته، سه سیمینار در کابل به کمک مالی ایران برگزار شدند.

به نوشتهء روزنامه، دیپلومات های ایرانی به طور غیر قانونی در این سیمینار ها دعوت شده بودند.