-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

حرف حسابت چیست؟ ولی مسعود: دوهفته بعد!             مصاحبه قبل ازانتخابات- 27 اسد سال 1388

مصاحبه رزاق مأمون با احمدولی مسعود زمانی انجام شده که «جبهه ملی» جای همه را تنگ کرده بود. درجلسۀ مصاحبه، سیداحمدهاشمی هم حضورداشت.  درین گفت وگو شما متوجه می شوید که سیاسیون ونخبه های سردرگم، چه گونه دربرابر محافظه کاران زورمند دربلاتکلیفی وخلاء تصمیم گیری فرومی غلتند. همه می گویند: این نکته مهم نیست که چه کسی «رهبر» باشد؛ مهم این است که «برنامه» مطرح شود. تا حالا هیچ نشانه یی ازآن «برنامه» مشاهده نمی شود. برنامه تولد نشده است؛ مگرمدعیان «رهبری» همیشه حاضرصحنه اند.
چون برنامه نیست، می گویند باید «میکانیزم» طراحی شود. چون میکانیزم وجود خارجی نیافت، «انتخابات داخلی نخبه گان» پیش کشیده شد. ازترس مارشال فهیم ومیلیونرهای جدید تفنگ به دست، هیچ کسی جرئت نکرد که انتخابات داخلی نخبه گان عملی شود. همان چرخۀ باطل تا امروز می چرخد. حال که حکومت «حرارت » خود را باخته وبازهم خطردر قفاست همه راه گم شده اند. محافظه کاران نسل اول ودوم، با یک فیصلۀ تاریخی رو به رو اند؛ بی آن که ظرفیت عملی برای یک فیصلۀ تاریخی پروریده شده باشد. هیچ یک هنوز باور ندارد که دراصل، مأموریت «نخبه گان» درحال اختتام است. تازه این که این سردرگمی ومیده بازی درمحدودۀ یک بخشی ازافغانستان است. تکلیف جنوب وشرق ونواحی مرکزی به جایش باقیست.
احمدولی مسعود اینک پس ازسه سال که از تاریخ این گفت وگوگذشته، درکدام موقعیت ایستاده است؟ نتیجه یی که آقای ولی مسعود حاصل کرد؛ چه بود؟ افکار نوسانی«نخبه گان» برای طوایف دانشگاهی وروشنفکری که به بلوغ اندیشه ونگرش مدنی- سیاسی نیاز دارند، خالی ازآموزنده گی نخواهد بود.