-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

ایران به جبهۀ ملی سه میلیون دالرداد

مأموران ایرانی درجریان تظاهرات ضدامریکایی درکابل شماری ازملا ها را ازافغانستان به ایران منتقل کرده اند.


یک منبع ارتباطی شبکۀ ضد جاسوسی دی ایکس شعبۀ مشهد وکابل درتماس با «چشم اندازآنلاین» تأیید کرد که شبکه های تخریبی ایران درکلان شهرها به خصوص پایتخت افغانستان گسترۀ عملیاتی خود را فراختر کرده اند. این منبع به نقل ازمنابع حاضر درصحنه گزارش کرده است که دسته های جاسوسی ایران درافغانستان تلاش های خود برای بسیج افراد «آزرده خاطر» دربخش های مختلف دولت وگروه های جهادی را تشدید کرده اند. تماس های شباروزی جاسوسان ایران درلباس دپلومات درکابل، هرات ومزارشریف با آدرس های مختلف مذهبی ودولتی علنی ترشده است.
این دسته ها درنخستین اقدام خویش، ده ها تن ازملاها را ازافغانستان به ایران منتقل کرده وتحت آموزش های ویژه قرارداده اند. این ملا ها ازچند سال به این سوفعالیت های شان را به هزینۀ پرداخت شده از حلقات وابسته به سفارت ایران درکابل دنبال می کردند. شماری از افراد که درتظاهرات ضد امریکایی درواکنش به قرآن سوزی دربگرام خوش درخشیده وگاه ازسوی امنیت ملی تحت تعقیب قرار گرفته بودند، شامل کسانی اند که ازسوی ایرانی ها ازافغانستان خارج ساخته شدند.
 بخشی ازتشکلات جاسوسی تحت نام مراجع ومشاوره های آموزشی دردرون مدرسۀ شیخ آصف محسنی فعال اند ودرمواقع خاص ازین مدرسه به عنوان ستاد سازماندهی وعملیات جاسوسی استفاده صورت می گیرد. ریاست امنیت ملی بدون شک این تحرکات را تحت نظر خود دارند؛ اما مقامات ارشد دولتی مانع می شوند که عملیات امنیت ملی علیه جاسوسان ایران به مراحل تصفیه وگرفتاری نزدیک شود.
هم اکنون جمعی ازملاامان دردشت برچی وهمچنان ملاامامان سنی مذهب دریک زنجیرۀ ارتباطی بسیج ساخته شده اند که علیه امریکا وامضای پیمان استراتیژیک ازمنابر تبلیغات کنند.
دربخشی ازگزارش تازۀ دی ایکس به نقل ازمنابع افغانی گفته شده است که نفرات جاسوسی ایران درآستانۀ لویه جرگه «مشورتی» مبلغ سه میلیون دالر دراختیار «جبهه ملی» قرارداد تا دربرابرفیصله های جرگه ایستادگی کند. گزارش نتیجه گیری کرده که جنرال دوستم نسبت به نزدیکی بیشتر با ایران موضع تردید آمیزی دارد. این یافته های اطلاعاتی هنوز رسانه یی نشده اند. منابع دی ایکس ازاردوگاه مهاجران افغان درمشهد این گزارش ها را به دست آورده ونسبت به این گزارش ابراز اطمینان کرده است.
درین گزارش گفته شده که استاد خلیلی معاون دوم کرزی ازنزدیکی بیشتربا ایرانی ها خود داری می کند؛ ولی احتمال می دهد که پل رابطه با ایران میان طیفی ازدولت با ایران به یک رابطۀ قایم ودایم مبدل شده است. درهمین حال گزارش ها می رسانند که  عمال ایرانی فشاربیشتری آورده اند تا تبلیغات ضد امریکایی وطرفداری ازرژیم ایران ازطریق برخی شبکه های تلویزیونی مذهبی وسیاسی درکابل پررنگ ترمنعکس شوند. بنا به گزارش، یک عمال ایرانی که درغرب کابل از روندجذب ملاامان درغرب کابل نظارت می کند درین رابطه گفته است که جمهوری اسلامی درقضیه افغانستان دیگرچیزی برای پنهان کردن ندارد.
شبکۀ دی ایکس قبل ازافشای انتقال محموله های پول ایران درسال 1388 ازطریق عمرداوود زی به سران تیم حاکم را به طور غیررسمی افشا کرده بود. چنان که دوماه پس ازآن، منابع غربی با استناد به مدارک مؤثق رسماً انتقالات پول را رسانه یی کردند.