-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ فروردین ۱۸, جمعه

عبدالصبور سالنگی کجاست؟

گزارش تحلیل شده
منبع: شبکه اطلاعاتی دی ایکس
مولوی مختار مفلح همراه با ده ها تن از فعالان طرفدارایران تحت نام کاروان جهانی الی بیت المقدس به شکل مرموزی ازافغانستان خارج ساخته شدند.

مقامات وزارت داخله، عبدالصبورسالنگی فرد مظنون به ترور دو افسرامریکایی درماه گذشته را راننده معرفی کرده اند. برخی منابع از درون وزارت می گویند  آقای سالنگی مأمور استخبارات ویژۀ پلیس بود وبا دستگاه مخابره و تفنگچۀ کمری مسلح بود.
برخی گزارش ها صبورسالنگی را به حلقات وابسته به وزیرداخله بسم الله محمدی وکمی هم به افراد محمدحنیف اتمر منتسب می دانند.  هیچ کسی جرئت صحبت درین باره را ندارد. سوال این است:
صبورسالنگی چه گونه به این موقعیت حساس استخباراتی رسیده بود؟ هرچه هست، استخبارات امریکا خاموشانه خط السیرعملیات را دنبال می کند. امکان دارد مسأله ترورمشاوران ونا پدید شدن سوال انگیزضارب، این باربا مدارک تازه یی مطرح شود.
این ترور با شیوۀ کارطالبان متفاوت است. طالبان این چنین ترور ها را تا کنون انجام داده نتوانسته اند. ترور درمحلی صورت گرفته است که دیده بان های حساس امنیتی مستقر اند ودرهای ورودی به دفاترخارجی ها بدون رمزخاص به روی هیچ کسی باز نمی شوند. چنین شخصی که آنقدراعتباری است وصلاحیت دارد ازدروازه های خاص، رفت وآمد کند، بی تردید با منابع قدرت درتماس است.
وقتی شما به عنوان یک مراجع عادی به محوطۀ وزارت داخله پا می گذارید؛ باید ازایستگاه بازرسی شدید عبور کنید. درضمن صبورسالنگی هرگزپیشینۀ طالبی نداشته و به وسیله افراد بلند رتبۀ دولت ضمانت شده ودریک وظیفۀ حساس ومهم گماشته شده بود. شخص مذکوردارای عکس وسوابق دروزارت داخله است وخط فرار وی را می شود مشخص کرد.
آیا تفنگچه یی که دومشاورخارجی به وسیلۀ آن کشته شدند، دارای مجوز بود؟ اگرمجوز داشت، قضیه بیشتر به سوی مقامات شاخ وپنجه می کشد. اگرمجوزی نداشت، نفوذ شبکۀ جاسوسی منطقه یی از طریق سالنگی دروزارت داخله عمیق بوده است. یک منسوب عادی وزارت داخله هرگزنمی تواند حول وحوش دفاتربه شدت کنترول شدۀ خارجی ها آزادانه رفت وآمد کند وآن ها را با خیال راحت بکشد وهم صحیح وسلامت جان خود را نجات دهد! این عملیات با این شکلی که توضیح داده شده، ازعقل به دور است.
سازماندهی عملیات ترور، با وضاحت نشان می دهد که استخبارات کشورهای مخالف امریکا درافغانستان، آن را طراحی واین بار ازیک کانال دیگرعملی کردند.
ازنظرکار اپراتیفی، باید خیلی کارمخفی وممتد ازسوی شبکه های فعال درکابل صورت گرفته باشدکه عملیات هم موفقانه باشد و قاتل نیز ازمحوطۀ حساس ترین وزارت امنیتی به بیرون راه یابد ونجات پیدا کند.
این عملیات هم می تواند با حمایت مقامات ارشد صورت گرفته باشدوهم ممکن است درنتیجۀ تماس اختصاصی شبکه خاص، با صبورسالنگی، عملی شده باشد.
شبکه ها هم اکنون درکوچه کوچۀ کابل فعال اند وبه جای آن که امنیت ملی رد پای آن ها را دنبال کند، آن ها سایه وار، اهداف خود را تعقیب می کنند. برخی حلقات مشکوک ازداخل حکومت شایع کردند که قتل مشاوران امریکایی به قرآن سوزی دربگرام بی ارتباط نبوده است. این ادعا ها خود ثابت می کند که یک پروژه درعقب این کارقرار دارد. نیویورک تایمز به تاریخ شانزده حمل به نقل ازمقامات کاخ سفید فاش کرد که شبکه های ایرانی پس از نشرخبرقرآن سوزی، کانال های تخریبی خود را به حرکت درآورده ودستور استفاده از بحران داده بودند.
مقامات مدعی شدند که احساسات آقای سالنگی شاید به غلیان آمده باشد. این خود توجیه ترور است.
سوال این است: سال گذشته وقتی یک افسرهوایی اردوی ملی هشت نظامی امریکایی را درمیدان هوایی کابل کشت، چه انگیزه یی درسرداشت؟ آن زمان که قرآن سوزی اتفاق نیفتاده بود.
مشاوران امریکایی درست درهمان روزهایی کشته شدند که عملیات زنجیره ای سپاه قدس ایران به هدف ضربه براسرائیل وامریکا دردهلی، تفلیس پایتخت گرجستان وبنکاک پایتخت تایلند یکی پی دیگرناکام شدند. ضاربان دربنکاک با تروریست های دهلی درارتباط بودند. 
ظاهراً عملیات کابل با موفقیت نسبی همراه بود!
مقارن همین اتفاقات تظاهرات برضد قرآن سوزی درکابل ودیگرجا ها به خشونت کشیده شد ودرنظربود خط خون را درازترکنند. چند ملا ازجمله مولوی مختارمفلح که ازسوی ایران حمایت می شود، تحت پیگیرد امنیت ملی قرارگرفتند اما شبکه های ایران توانستند آنان را نجات دهند وتحت نام کاروان جهانی الی بیت المقدس او را همراه با ده ها تن ازملاهایی که درتولید خشونت درتظاهرات مورد شک قرارگرفته بودند، به خاک ایران منتقل کنند. آیا نمی توان استدلال کرد که صبورسالنگی درجمع کاروان الی بیت المقدس یا به همان نام ازمکان دیگری به ایران منتقل شده باشد؟