-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

وبگاه «چشم انداز» رزاق مأمون درداخل ایران فیلتر شد این نخستین رسانۀ افغانستان است که درایران مسدود شده است. 


اطلاع دقیق از داخل ایران دراختیار ما قرار گرفته است  که روزنامۀ انترنتی «چشم انداز» - اتاق تحلیل وخبر- که از سوی رزاق مأمون مدیریت می شود؛ از سوی دستگاه های اطلاعاتی آن کشور به روی کاربران ومخاطبان درقلمرو ایران مسدود شده است. علت این اقدام، نشرگزارش ها دربارۀ ایران وهسته های زیرزمینی ایران درافغانستان است. روزنامه «چشم انداز» دریک سال اخیر نقش درخشانی درافشاگری برنامه های جاسوسان ایران، فعالیت کارکنان سفارت آن کشور وهمچنان رد گیری دسته ها وهسته های افغانی الاصل ایران درکابل، هرات ومزارشریف ایفا کرده است.
روزنامۀ چشم انداز درشرایطی تمرکزخود برفعالیت های اطلاعاتی ایران درگوشه وکنار افغانستان را نشان داد که هیچ یک از رسانه ها ( چه نوشتاری، گفتار ودیداری) نسبت به «سایه» های اطلاعاتی وتخریبی ایران درداخل دولت ووجب وجب دستگاه دولتی افغانستان، کمترین مطلب به درد بخور انتشار نمی دادند. این رسانه ها درسطح اندک وواکنشی، گاه همان چیزهایی را گردان می کردند که مثلاً یک روزنامه یا رسانۀ بین المللی آن را برای بار نخست مصرف می کرد.
درسطح ایران، صدها وبلاگ نویس، روزنامه نگار، نویسنده ووکیل مدافع به زندان رفته وبسیاری ازآنان زیرشکنجه های سخت وظالمانه قرار دارند. اما این نخستین رسانۀ الکترونیکی یک شهروند افغانستان است که درایران فیلتر شده است.