-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

محاصرۀ شدید سفارت ایران درکابلمحافظان بارک اوباما به رهبران جهادی اجازه ندادند درجلسه امضای پیمان استراتیژیک حضورپیدا کنند.منابع معتبرامنیتی درکابل، به شرط افشای نام شان خبردادند که ارگان های امنیتی دولت افغانستان پیش از ورود باراک اوباما رئیس جمهورامریکا به کابل، سفارت ایران را تحت محاصره وترصد شدید قرار داده بودند.
مانورنظارت امنیتی به دورسفارت ایران یک عمل پیشگیرانه به منظورجلوگیری ازتحریکات احتمالی کارکنان سفارت ایران درمیان برخی حلقات درپایتخت بود.
حکومت ایران ازمدت ها قبل، نسبت به امضای پیمان استراتیریک بین کابل وواشنگتن، به مخالفت برخاسته بود.
رئیس جمهورامریکا شب 13/14 ثور به کابل رسید وپیمان استراتیژیک بین امریکا وافغانستان را با همتای خود درکابل امضاء کرد.
قلعه بندی سفارت ایران تحت یک برنامۀ ازپیش طرح شده انجام گرفت که هدف ازآن، نظارت برآمد وشد کارکنان ودپلوماتان سفارت ایران، کنترول تلفن، انترنت وسیستم های  انتقال دهندۀ هرگونه پیام ازداخل به خارج بود. نیروهای امنیتی ازتردد مشکوک دپلوماتان ایران در گوشه وکنار شهرجلوگیری کردند.
شاهدان عینی به «چشم اندازآنلاین» امیل زده اند که ستون های زرهی اردوی ملی، امنیت ملی وپلیس حداقل به مدت 24 ساعت به دورسفارت ایران حصارنظارتی ایجاد کرده بودند.
این اقدام خشم مقامات ایران را برانگیخت. درپاسخ به ردگیری تحرکات ایران ها، نیروهای امنیتی ایران سفارت افغانستان درتهران را به محاصره کشیده وبرخلاف قوانین دپلوماتیک، با بهانه وخشونت، به ضرب وشتم برخی دپلومات ها پرداخته وبا الفاظ بسیار زشت با آن ها برخورد کرده اند.
ابوالفضل ظهره وند، عملیات اهانت بارعلیه دپلوماتان افغان را «عمل بالمثل» خواند. گزارش می افزاید که نظارت تحریک آمیز درکابل وتهران دراطراف سفارت های دوکشور، هنوزهم به طورکامل رفع نشده است.
چنین تنش درروابط کابل وتهران که خیلی روی آن سرمایه گذاری شده بود، درگذشته دیده نشده بود. منابع حکومت افغانستان به خصوص شخص رئیس جمهوربه نحوی ازتشدید جنگ «استخباراتی منطقه» درافغانستان ابرازنگرانی کرده اند.
منابع امنیتی می گویند که مراکزوگسترۀ تحرکات «ستون پنجم» ایران وپاکستان درداخل دستگاه حکومت وبیرون ازآن پیشاپیش شناسایی شده وخطراقدامات ضدامنیتی خیلی اندک است.
درهمین حال منابع وابسته به «ائتلاف ملی» مخالف دولت ادعا کرده اندکه حین امضای پیمان استراتیژیک بین اوباما وحامدکرزی، محافظان بارک اوباما از ورود رهبران جهادی  به داخل جلسۀ سران جلوگیری کردند.
 این منابع گفته اند رهبران جهادی با آن که به شدت ازسوی محافظان باراک اوباما بازرسی بدنی شدند، با آن هم ازحضورآنان درجلسه جلوگیری به عمل آمد.